Kværkeby Menighedsråd

Formand
Martin Pedersen, Bjergvej 35, tlf. 57533050, tuck@pc.dk

Næstformand
Birgit Nielsen, Nordbæksvej 68, tlf. 57525119, birgitnielsen@mail123.dk

Kirkeværge
Gurli Birkholm Petersen, Bjergvej 52, tlf 57525592, gurli.k.by@gmail.com

Kasserer og kontaktperson
Anne-Marie Nybo Mehlsen, Vigerstedvej 2, tlf. 57525235, amnm@km.dk

Kasserer
Uwe Wolter, Kirkevej 37, tlf. 26830871, uwotronic@gmail.com

Bygningskyndig:
Arne Rugtved, Nordbæksvej 76, tlf. 22157315, arnerugtved@dlg.dk

Medlem
Iris Bremer Henriksen, tlf 20205270, nyvang.henriksen@tdcadsl.dk

 

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder:

Seneste dagsorden:

 

Kværkeby Menighedsråd

Dagsorden/Referat

Menighedsmøde

Dato:

Tid:

Sted:

Deltagere

Afbud

Forplejning

19.05.20

17:00

Kværkeby- vej 72

Rådet:
Anne-Marie Mehlsen - AM Birgit Nielsen - BN
Gurli Petersen - GP
Iris Henriksen - IH Martin Pedersen - MP Uwe Wolter 
– UW Annette M. Hansen - AH

Medarbejderrepræsentant: Lis Sparrewath - LS

page1image55192256 page1image55192448

Afbud

 

1. Siden sidst / Nyt fra formand - MP

Distriktsforeningen: Kursus om Menighedsrådsvalg 2020, onsdag
den 11. marts 2020 kl. 17.45 i Nørrevangskirken i Slagelse, modtaget pr. mail den 21/12-2019.
Hvem deltager?

page1image55198464 page1image55198656

Iris, Gurli P. og Jeanne deltager. Deltager ikke i spisningen. Mødet blev aflyst på grund af Corona-virussen.

page1image55199616

Vedr. menighedsrådsvalget i 2020. Skal valget være for en 2 årig eller en 4 årig periode?

Vi har valgt, at vores menighedsråd fortsat kun skal være valgt for en 2 årig periode.

page1image55200960

Vi skal finde en dato og melde tilbage til Henning Simoni hurtigst muligt, om vi vil være med i den samlede annoncering vedr. valget til efteråret. Orienteringsmødet om dette er flyttet fra tirsdag den 12. maj 2020 til tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00.

Menighedsmøde i Kværkeby er fastsat til pinsedag søndag den 31. maj 2020 efter gudstjenesten.

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet i efteråret afholdes også denne søndag.

page1image55201536

Menighedsmøde i Kværkeby er pinsedag søndag den 31. maj 2020 efter gudstjenesten.

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet i efteråret afholdes pinse søndag den 31. maj 2020 efter gudstjenesten og menighedsmødet.

page1image55204800

2. Nyt fra præst - AM

Arrangementer i 2020, bl.a. Gudstjenester og Kirkekaffe

page2image55240064

 Kørselsregnskab: Husk at skrive vejnavnet på blanketten. Der kommer oplæg til en ny blanket fra Jeanne.

Søndag den 17. maj 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 24. maj 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste, Kirkekaffe, hvem sørger for dette?

Pinsedag, Søndag den 31. maj 2020 kl. 10.30, der skal være menighedsmøde angående menighedsrådets arbejde igennem det sidste år samt orienteringsmøde vedr. valg til menighedsrådet.

Søndag den 7. juni 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste

Søndag den 14. juni 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 21. juni 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 28. juni 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 19. juli 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste

Søndag den 2. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 16. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 30. august 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste, Kirkekaffe, hvem sørger for dette?

Søndag den 6. september 2020 kl. 11.30, Konfirmation Lørdag den 12. september 2020 kl. 10.30, Konfirmation Søndag den 13. september 2020 kl. 9.30, Konfirmation

Kirkehøjskolen 2020

page2image55268224

Lørdag den 29. februar 2020 kl. 9.30, om H. C. Andersen i Jystrup i Stalden

Søndag den 1. marts 2020 kl. 10.30, om H. C. Andersen i Vigersted Kirke og spisning, evt. i Vigersted Forsamlingshus. Anne-Marie undersøger dette. Aflyst på grund af Corona-virussen.

I efteråret 2020 fortsættes der med 3 aftener: Tirsdag den 6.oktober, onsdag den 21. oktober og torsdag den 5. november.
Her vil emnerne være om Kierkegaard og Grundtvig.

Konfirmandundervisning 2020/2021: Vigersted ?
Kværkeby ?

Kortider 2020

Onsdag:
Kl. 16.00 - 17.00: Englekoret, Vigersted Præstegård
Kl. 17.15 - 18.45: Ungdomskoret, Vigersted Præstegård Kl. 19.00 - 20.30: Voksenkoret, Vigersted Kirke

Babysalmesang + kirkemusikalsk legestue

Mia og Gitte er i gang med dette.

Se vores nye hjemmeside på Vigersted-Kvaerkeby.dk. Tre klik for din kirke.page2image55170880 page2image55171072 page2image55427072 page2image55427264 page2image55427456 page2image55427648 page2image55427840 page2image55428032 page2image55428224 page2image55428416 page2image55428608 page2image55428800 page2image55428992 page2image55429184 page2image55429376 page2image55429568

3. Nyt fra kirkeværge - GP

Gennemgang af kirkens kalkning.

page3image55441088 page3image55441664

Forslag fra formanden om at Lis og Uwe fotograferer den mangelfulde og dårlige kalkning incl. det forkerte tegl og sender filen til Henning Simoni som en hastesag.
Mureren har skiftet teglet i dag.

page3image55442240

Vand ved skorstenen på kirken

Se under punkt 8.

page3image55240256 page3image55244288 page3image55243904 page3image44995392

4. Nyt fra Kasserer - UW

 

Endeligt Budget for 2021, modtaget fra Bent den 27/4-2020 kl. 13.27.

Kværkeby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68692628, Budget 2021, Bidrag budget afleveret d. 27-04-2020 13:27.

5. Nyt fra kontaktperson - AM/MP

 

Arbejdsmiljøet i kirken.

Vi tror, at skimmelsvampen kommer fra kælderen. Efter vi har fået det nye fyr, er dette problem opstået. Det er et kondensfyr, som leder vand ud i rummet. Hynderne har sorte pletter på bagsiden.

Rapporten er kommet og vi skal have styr på vandet i kælderen, som er årsagen til skimmelsvampen i kirken.

Vi vil undersøge om evt. opsætning af tagrender på kirken for at minimere vandnedsivning i kælderen.

6. Nyt fra personalerepræsentanten - LS

   

7. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/AR

 

Der skal ske træfældning ved præstegårdshaven på nordsiden.

Hvordan går det med dette?

8. Præstegården

 

Ombygning af og omkring præstegården.

Dette var på dagsordenen til vores fællesmøde den 28/1-2020.
Se referatet herfra.
Søren og Martin har haft møde med Cowi angående skimmelsvampen i præstegården og om, hvordan vi kommer videre.
Cowi kom med et overslag i 3 etaper. 1 etape vil være at gennemgå hele præstegården fra A til Z, (kr. 32.000 excl. moms). De andre to etaper vil først blive aktuelle, når vi har været 1. etape igennem.

Martin har sendt mailen angående dette den 20/4-2020 kl. 21.08 til hele rådet incl. de 3 vedhæftede bilag.

På fællesmødet den 25/2-2020 deltog provst Lars Poulsen.

page4image55350528 page4image55351104

Der blev behandlet flere ting, se referatet herfra. Status på præstegården.

page4image55351680

Flytning af renset indbo vedr. Præstebolig/Fritidshus

Vedr. flytteomkostninger:
Med hensyn til omkostninger i forbindelse med "skimmelsagen" har det været sådan, at det udelukkende har været provstiet, der har truffet afgørelse vedr. omkostninger.

Således må de vel afgøre denne sag også.

En forhåndstilkendegivelse fra min side (Asger) er, at den billigste løsning for provstiet ville være at betale for flytningen fuldt og helt. Det ville i sidste ende spare en masse penge i forhold til at skulle betale for en opmagasinering i en ukendt periode. Hvis ikke PU har denne holdning vil anbefalingen fra min side (Asger) være, at præstekassen fuldt ud betaler for flytning både til det ene og det andet sted.

page4image55354560 page4image55354752 

9. Nyt fra Vedligeholdelses udvalg - MP/GP/IH/LS/AR

 

Martin har modtaget en mail fra Elmer Henriksen angående metalskorstenen og blyinddækningen på kirken samt skotrende og tegltaget på Kværkebyvej 72.

Udvalget taler med Lis om opfølgning af denne mail.

10. Menighedshus

 

Grundet ringe forhold for personale, samt manglende plads til at afholde arrangementer for menigheden, er der ansøgt om penge til etablering af et menighedshus i forbindelse med Kværkeby Kirke.

Gennemgang af liste til arkitekten om vores ønsker til en tilbygning /ombygning til/af det røde hus, samt indretningen. Inkl. fjernelse af den eksisterende fredning.
Sendt pr. mail fra Martin den 29/12-2019.

Der kan bygges et hus for sig selv på grunden på 180 m2. Det røde hus vil blive bevaret med dette.

Listen er sendt til arkitekten den 15. januar 2020.
Arkitekten har lavet et oplæg vedr. det nye menighedshus. Vi aftaler derfor et

møde med arkitekten tirsdag den 25/2-2020 kl. 10.00 her i Kværkeby.

Mødet gik fint. Artikten fremlagde tegninger over de forskellige senarier og har senere fremsendt notat fra mødet.

Nyt vedr. Menighedshuset.

Martin skriver til Provstiet om vores ønske. Se mail fra Martin modtaget den 24/4-2020 kl. 13.40.
Martin skriver senere til Rosengården
.

11. Kirkevej 37

 

Bolig ejet af menighedsrådet

Den fremsendte lejekontrakt er forkert. Uwe scanner den rigtige ind og mailer den til os.

12. Kværkebyvej 72

 

Bolig ejet af menighedsrådet

Se under menighedshus.

13. TO DO Liste

 

Ting vi ikke kan/vil effektuere med det samme

Beslutning/Status

 1. Lyskors til kirken á la Lidemark, Lis/Martin/Peter.

 2. Salg af gamle projektører, Arne.

  Der er ikke komme nogle henvendelser på dette.

 3. Ekstra kirkekrone til skibet, Afventer.

 4. Opfølgning på buskbom som et alternativ, Lis

 5. Udskiftning af kirkekerter, 64 stk. i kirken vil koste kr. 98,00 pr. stk.

  = kr. 7.680,00, 3 års garanti på dem.

6. Vedr. Droneopmåling af kirkegårde med Landinspektørfirmaet LE34.

Det er firmaet, der selv har henvendt sig til Lis, som har sendt det til os den 10/7-2019.
Hvad er det Provstiet egentligt ønsker med dette? Er det et lovkrav?
Vi vender tilbage med en dato til LE34 om, hvornår de kan komme.

Lis har talt med Marianne om, at vi vender tilbage, når det passer

os.

 1. Præstetavlen.

 2. Lys på kirken fra 1. søndag i advent til og med kyndelmisse.

page5image55318336

14. Næste Møde

 

Alle møderne starter kl. 17.00 og er på Kværkebyvej 72, hvis ikke andet nævnes!

page5image55323904

Møderække for 1. halvår 2020:
Tirsdag den 14. januar 2020 i Tiendeladen i Vigersted, flyttet til Kværkebyvej 72
Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 17.00, ekstramøde
Tirsdag den 11. februar 2020, Fællesmøde med Vigersted Torsdag den 12. marts 2020, AFLYST pga. coronavirussen Tirsdag den 21. april 2020
Tirsdag den 19. maj 2020
Torsdag den 18. juni 2020

Forslag til møderække for 2. halvår 2020: Tirsdag den 11. august 2020
Torsdag den 10. september 2020
Torsdag den 6. oktober 2020

Torsdag den 5. november 2020

Husk evt. punkter til næste møde skal være sekretæren i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse, så det kan nå at komme ud med dagsordenen.

page5image55324672 page5image55324864

15. Evt.

   

 

Kværkeby Menighedsråd

Dagsorden/Referat

Menighedsmøde

Dato:

Tid:

Sted:

Deltagere

Afbud

Forplejning

19.05.20

17:00

Kværkeby-vej 72

Rådet:
Anne-Marie Mehlsen - AM

Birgit Nielsen - BN
Gurli Petersen - GP

Iris Henriksen - IH
Martin Pedersen - MP

Uwe Wolter – UW

Annette M. Hansen - AH


Medarbejderrepræsentant:
Lis Sparrewath – LS

 

Præstepraktikant, Mette Bjerrum deltog i mødet

 

    

 

 

Afbud

 

 

    

 

 

 

 

               

 

1. Siden sidst / Nyt fra formand - MP

 

Distriktsforeningen: Kursus om Menighedsrådsvalg 2020, onsdag 

den 11. marts 2020 kl. 17.45 i Nørrevangskirken i Slagelse, modtaget pr. mail den 21/12-2019.

Hvem deltager?

Iris, Gurli P. og Jeanne deltager. Deltager ikke i spisningen.

Mødet blev aflyst på grund af Corona-virussen.

 

Vedr. menighedsrådsvalget i 2020. Skal valget være for en 2 årig eller en 4 årig periode? 

 

Vi har valgt, at vores menighedsråd fortsat kun skal være valgt for 

en 2 årig periode.

 

Vi skal finde en dato og melde tilbage til Henning Simoni hurtigst muligt, om vi vil være med i den samlede annoncering vedr. valget til efteråret.

Orienteringsmødet om dette er flyttet fra tirsdag den 12. maj 2020 til tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00.

 

Menighedsmøde i Kværkeby er fastsat til pinsedag søndag 

den 31. maj 2020 efter gudstjenesten.

 

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet i efteråret afholdes også denne søndag.

 

Menighedsmøde i Kværkeby er pinsedag søndag 

den 31. maj 2020 efter gudstjenesten.

 

Information i Lokalbladet i næste uge. Martin taler med Iris om dette.

 

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet i efteråret afholdes pinse søndag den 31. maj 2020 efter gudstjenesten og menighedsmødet.

 

Information i Lokalbladet i næste uge. Martin taler med Iris om dette.

 

Menighedsrådet ønsker at indkøbe 20 stk. af Højskolesangbogen 2020, når den udkommer.

2. Nyt fra præst - AM

 

Arrangementer i 2020, bl.a. Gudstjenester og Kirkekaffe

 

 • Kørselsregnskab: Husk at skrive vejnavnet på blanketten. 

Der kommer oplæg til en ny blanket fra Jeanne.

Søndag den 17. maj 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

 

Torsdag den 21. maj 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

 

Søndag den 24. maj 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste, Kirkekaffe, hvem sørger for dette? Kirkekaffen aflyses.

 

Pinsedag, Søndag den 31. maj 2020 kl. 10.30, der skal være menighedsmøde angående menighedsrådets arbejde igennem det sidste år samt orienteringsmøde vedr. valg til menighedsrådet.

 

Søndag den 7. juni 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste

 

Søndag den 14. juni 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

 

Søndag den 21. juni 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

 

Søndag den 28. juni 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

 

Søndag den 19. juli 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste

 

Søndag den 2. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

 

Søndag den 16. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

 

Søndag den 23. august 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste

 

Søndag den 30. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste, Kirkekaffe, hvem sørger for dette?

 

Søndag den 6. september 2020 kl. 11.30, Konfirmation

 

Lørdag den 12. september 2020 kl. 10.30, Konfirmation

 

Søndag den 13. september 2020 kl. 9.30, Konfirmation

 

Gudstjenester foreløbig:

 • Afstand mellem de fremmødte og sprit ved indgangen.

Kirkehøjskolen 2020

Lørdag den 29. februar 2020 kl. 9.30, om H. C. Andersen i Jystrup i Stalden

 

Søndag den 1. marts 2020 kl. 10.30, om H. C. Andersen i Vigersted Kirke ogspisning, evt. i Vigersted Forsamlingshus. Anne-Marie undersøger dette.

Rettelse: Kirkehøjskolen blev ikke aflyst, som der stod i det sidste referat. Det var nogle rigtig gode dage.

                                                    

I efteråret 2020 fortsættes der med 3 aftener: Tirsdag den 6.oktober, onsdag den 21. oktober og torsdag den 5. november.

Her vil emnerne være om Kierkegaard og Grundtvig.

Konfirmandundervisning 2020/2021:

Vigersted ?

Kværkeby ?

Ikke noget afklaret pt.

Kortider 2020

Onsdag: 
Kl. 16.00 - 17.00: Englekoret, Vigersted Præstegård

Kl. 17.15 - 18.45: Ungdomskoret, Vigersted Præstegård

Kl. 19.00 - 20.30: Voksenkoret, Vigersted Kirke

 

 

Babysalmesang + kirkemusikalsk legestue

 

Mia og Gitte er i gang med dette.

Se vores nye hjemmeside på Vigersted-Kvaerkeby.dk.

Tre klik for din kirke.

 

3. Nyt fra kirkeværge - GP

 

Gennemgang af kirkens kalkning.

Forslag fra formanden om at Lis og Uwe fotograferer den mangelfulde og dårlige kalkning incl. det forkerte tegl og sender filen til Henning Simoni som en hastesag.

Mureren har skiftet teglet i dag.

Vand ved skorstenen på kirken

Se under punkt 8.

Provstesyn

Der kommer en dato fra Provstiet, hvornår dette skal foregå.

Indflytningssyn på Bredagervej 

Ikke noget pt.

Kalender for 2021.

Se evt. appen Kirkekalender.

 

4. Nyt fra Kasserer - UW

 

Endeligt Budget for 2021, modtaget fra Bent den 27/4-2020 kl. 13.27.

 

Kværkeby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68692628, Budget 2021, Bidrag budget afleveret d. 27-04-2020 13:27.

 

Uwe har fået taget billeder vedr. kalkningen af kirken. De er sendt til rådet den 7. maj 2020 kl. 8:27.

 

Martin formidler billederne videre til Henning Simoni.

 

Vedr. Regnskab 2019.

 

Uwe trækker noget ud om dette til vores menighedsmøde 

søndag den 31. maj 2020.

 

5. Nyt fra kontaktperson - AM/MP

 

Arbejdsmiljøet i kirken.

Vi tror, at skimmelsvampen kommer fra kælderen. Efter vi har fået det nye fyr, er dette problem opstået. Det er et kondensfyr, som leder vand ud i rummet. Hynderne har sorte pletter på bagsiden.

 

Rapporten er kommet og vi skal have styr på vandet i kælderen, som er årsagen til skimmelsvampen i kirken.

Vi vil undersøge om evt. opsætning af tagrender på kirken for at minimere vandnedsivning i kælderen.

 

6. Nyt fra personalerepræsentanten - LS

 

Spritstander til våbenhuset?

Martin undersøger markedet og taler med Lis efterfølgende, om hvad vi gør.

 

7. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/MP

 

Der skal ske træfældning ved præstegårdshaven på nordsiden.

 

Hvordan går det med dette?

 

8. Præstegården

 

Ombygning af og omkring præstegården.

Dette var på dagsordenen til vores fællesmøde den 28/1-2020.

Se referatet herfra.

Søren og Martin har haft møde med Cowi angående skimmelsvampen i præstegården og om, hvordan vi kommer videre.

Cowi kom med et overslag i 3 etaper. 1 etape vil være at gennemgå hele præstegården fra A til Z, (kr. 32.000 excl. moms). De andre to etaper vil først blive aktuelle, når vi har været 1. etape igennem.

 

Martin har sendt mailen angående dette den 20/4-2020 kl. 21.08 til hele rådet incl. de 3 vedhæftede bilag.

 

Cowi gennemgår rapporten fra Teknologisk Institut og Præsteboligen og vender tilbage med en konklusion om, hvad der skal ske i fase 2.

På fællesmødet den 25/2-2020 deltog provst Lars Poulsen.

Der blev behandlet flere ting, se referatet herfra.

 

Status på præstegården.

Flytning af renset indbo vedr. Præstebolig/Fritidshus

Vedr. flytteomkostninger: 

Med hensyn til omkostninger i forbindelse med "skimmelsagen" har det været sådan, at det udelukkende har været provstiet, der har truffet afgørelse vedr. omkostninger.

 

Således må de vel afgøre denne sag også.

 

En forhåndstilkendegivelse fra min side (Asger) er, at den billigste løsning for provstiet ville være at betale for flytningen fuldt og helt. Det ville i sidste ende spare en masse penge i forhold til at skulle betale for en opmagasinering i en ukendt periode. Hvis ikke PU har denne holdning vil anbefalingen fra min side (Asger) være, at præstekassen fuldt ud betaler for flytning både til det ene og det andet sted.

 

9. Nyt fra Vedligeholdelses udvalg - MP/GP/IH/LS/AR

 

Martin har modtaget en mail fra Elmer Henriksen angående metalskorstenen og blyinddækningen på kirken samt skotrende og tegltaget på Kværkebyvej 72.

Udvalget taler med Lis om opfølgning af denne mail.

 

Niels Thustrup kommer og laver skorstenen.

Med hensyn til drænet taler Martin med Peter om det.

 

10. Menighedshus

 

Grundet ringe forhold for personale, samt manglende plads til at afholde arrangementer for menigheden, er der ansøgt om penge til etablering af et menighedshus i forbindelse med Kværkeby Kirke.

Gennemgang af liste til arkitekten om vores ønsker til en tilbygning /ombygning til/af det røde hus, samt indretningen. Inkl. fjernelse af den eksisterende fredning.

Sendt pr. mail fra Martin den 29/12-2019.

 

Der kan bygges et hus for sig selv på grunden på 180 m2. Det røde hus vil blive bevaret med dette.

 

Listen er sendt til arkitekten den 15. januar 2020.

 

Arkitekten har lavet et oplæg vedr. det nye menighedshus. Vi aftaler derfor et møde med arkitekten tirsdag den 25/2-2020 kl. 10.00 her i Kværkeby.

 

Mødet gik fint. Artikten fremlagde tegninger over de forskellige senarier og har senere fremsendt notat fra mødet.

Nyt vedr. Menighedshuset.

Martin skriver til Provstiet om vores ønske. Se mail fra Martin modtaget den 24/4-2020 kl. 13.40. 

Martin skriver senere til Rosengården.

 

Vi har fået svar fra Provstiet om køb af grunden til det kommende menighedshus. Se mail fra Martin den 19. maj 2020kl.13:31.

 

11. Kirkevej 37

 

Bolig ejet af menighedsrådet

Den fremsendte lejekontrakt er forkert. Uwe scanner den rigtige ind og mailer den til os.

 

12. Kværkebyvej 72

 

Bolig ejet af menighedsrådet

Se under menighedshus.

 

13. TO DO Liste

 

Ting vi ikke kan/vil effektuere med det samme

Beslutning/Status

 

1. Lyskors til kirken á la Lidemark, Lis/Martin/Peter.

2. Salg af gamle projektører, Arne.

    Der er ikke komme nogle henvendelser på dette.

3. Ekstra kirkekrone til skibet, Afventer.

4. Opfølgning på buskbom som et alternativ, Lis

5. Udskiftning af kirkekerter, 64 stk. i kirken vil koste kr. 98,00 pr. stk. 

    = kr. 7.680,00, 3 års garanti på dem.

6. Vedr. Droneopmåling af kirkegårde med Landinspektørfirmaet LE34.

    Det er firmaet, der selv har henvendt sig til Lis, som har sendt det til os 

    den 10/7-2019.

    Hvad er det Provstiet egentligt ønsker med dette? Er det et lovkrav?

    Vi vender tilbage med en dato til LE34 om, hvornår de kan komme.

    Lis har talt med Marianne om, at vi vender tilbage, når det passer 

    os.

7. Præstetavlen.

8. Lys på kirken fra 1. søndag i advent til og med kyndelmisse.

 

14. Næste Møde

 

Alle møderne starter kl. 17.00 og er på Kværkebyvej 72, 

hvis ikke andet nævnes! 

Møderække for 1. halvår 2020:

Tirsdag den 14. januar 2020 i Tiendeladen i Vigersted, flyttet til Kværkebyvej 72

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 17.00, ekstramøde

Tirsdag den 11. februar 2020, Fællesmøde med Vigersted

Torsdag den 12. marts 2020, AFLYST pga. Coronavirussen

Tirsdag den 21. april 2020

Tirsdag den 19. maj 2020

Torsdag den 18. juni 2020

 

Møderække for 2. halvår 2020:

Tirsdag den 11. august 2020

Torsdag den 10. september 2020

Torsdag den 6. oktober 2020

Torsdag den 5. november 2020

 

Husk evt. punkter til næste møde skal være sekretæren i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse, så det kan nå at komme ud med dagsordenen.

 

15. Evt.

 

Intet til punktet.

 

page1image32555584

 

 

 
page6image1872592

 

 • Se tidligere dagsordener og referater på www.Sogn.dk under Kværkeby sogn.