Kværkeby

Kværkeby Menighedsråd

Formand
Martin Pedersen, Bjergvej 35, tlf. 57533050, tuck@pc.dk

Næstformand
Birgit Nielsen, Nordbæksvej 68, tlf. 57525119, birgitnielsen@mail123.dk

Kirkeværge
Gurli Birkholm Petersen, Bjergvej 52, tlf 57525592, gurli.k.by@gmail.com

Kontaktperson
Anne-Marie Nybo Mehlsen, Vigerstedvej 2, tlf. 57525235, amnm@km.dk

Kasserer
Uwe Wolter, Kirkevej 37, tlf. 26830871, uwotronic@gmail.com

Sekretær
Annette Hansen, Rosengårsvænget 13, tlf. 24 93 10 22

Medlem
Iris Bremer Henriksen, tlf 20205270, nyvang.henriksen@tdcadsl.dk

 

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder:

Seneste dagsorden:

 

Kværkeby Menighedsråd

Dagsorden/Referat

Menighedsrådsmøde

Dato:

Tid:

Sted:

Deltagere

Afbud

Forplejning

10.09.20

16:30

Kværkeby-vej 72

Rådet:
Anne-Marie Mehlsen - AM

Birgit Nielsen - BN
Gurli Petersen - GP

Iris Henriksen - IH
Martin Pedersen - MP

Uwe Wolter - UW

Annette M. Hansen – AH

 

Medarbejderrepræsentant:

Lis Sparrewath – LS

 

Arkitekt Henning Jensen

deltager i mødet under punkt 10. Derfor starter vi med dette punkt.

 

    X

  

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

    X

 

               

 

1. Siden sidst / Nyt fra formand - MP

2% besparelse på budgettet i 2021

 

På budgetsamrådsmødet den 27/8-20 blev sognene pålagt at spare 2% på driftsbudgettet i 2021.

Se mail fra Martin den 29/8-2020 kl. 14:38.

 

Hvor kan vi spare henne? Martin taler med Bent om det.

Gravminde-registrering

Vi skal have undersøgt, om vi har den stående.

 

Vi har en registrering af dette. Lis finder den frem.

Efterfølgende har Anne-Marie oplyst, at den står i et aflåst skab i Tiendeladen og at hun bringer den med til Kværkeby ved første lejlighed.

Menighedsrådets Postkasse

 

Der kommer regninger i denne postkasse. Hvem kigger i denne? Så vi kan undgå at få evt. rykkere?

 

Vi har en digital postkasse: 7370@sogn.dk. Der er fundet en regning, der fejlagtigt er sendt til denne postkasse.

 

Ved bestilling af arbejde, orienteres rådets sekretær og rådets kasserer cc på ordre. På den måde kan vi have det med som info på møderne, så alle ved, hvad der foregår.

 

Modtageren af ordren orienteres af bestiller, om faktura skal sendes til regnskabsfører med cc til rådets kasserer.

 

Skulle ordremodtager så få sendt til forkert postkasse, kan vi da slippe for rykker gebyr. 

Valg til menighedsrådet 15/9-2020

Gurli P., Iris og Jeanne har holdt et møde angående valget. De gennemgik proceduren omkring dette.

Vi mødes kl. 16.00 i kirken på valgdagen.

 

 • Martin byder velkommen og står ved valgurnen sammen med Gurli P og Birgit.
 • Gurli J. er kontrollant ved indgangen.
 • Annette deler stemmesedler ud.
 • Jeanne, Birgit og Gurli P. tæller stemmerne op.

 

 

 

 

 

 

2. Nyt fra præst - AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer i kirken i samarbejde med organisten, præsten og menighedsrådet

 

 

Prøveliturgien

 

 

Konfirmationsundervisning 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

Kirkehøjskolen 2020

 

 

 

 

 

Kortider 2020

 

 

 

Arrangementer i 2020, bl.a. Gudstjenester og Kirkekaffe

Lørdag den 12. september 2020 kl. 10.00 og kl. 11.00, Konfirmation

Annette og Martin hjælper til.

 

Søndag den 13. september 2020 kl. 9.30, Konfirmation

 

Høstgudstjeneste: Søndag den 20. september 2020 kl. 14.00

 

Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00 Koncert med Anna Kruse og Trio

 

grund af Corona vil der i år blive afholdt påske i efteråret.

 

”Langfredag”: Fredag den 2. oktober 2020 kl. 19.00

 

”Påskedag”: Søndag den 4. oktober 2020 kl. 9.00

 

Søndag den 18. oktober 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

 

Lørdag den 24. oktober 2020 kl. 10.30, Dåbsgudstjeneste

 

Søndag den 1. november 2020 kl. 15.30, Alle Helgens Gudstjeneste

 

Søndag den 15. november 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Lørdag den 21. november 2020 kl. 10.30, Dåbsgudstjeneste

 

Søndag den 29. november 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste (1. søndag i Advent)

 

Tirsdag den 2.december 2020 kl. 17.00, Syng Julen Ind

 

Søndag den 13. december 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

 

 

HUSK ved gudstjenester:

Afstand mellem de fremmødte og der er sprit ved indgangen.

 

Der arbejdes videre med dette her i efteråret.

 

 

 

 

 

Vi søger Biskoppen om prøveliturgien og samtidig om at ændre liturgien, så vi står op og synger og sidder ned under læsningerne.

Vigersted ?

Kværkeby ?

 

Lokalet skal males, inden undervisningen går i gang.

Der sættes akustikplader op i loftet. Væggene males bagefter.

 

Starter i uge 39/20. Der er 15 konfirmander, så det bliver også i kirken, at undervisningen vil foregå.

 

Ifølge præsten kan der max. være 9 personer i vores mødelokale.

Pt. er der 18 konfirmander i Kværkeby. Derfor skal de deles op i 2 hold. Dette er på grund af Covid-19.

Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup

Torsdag den 5. november 2020 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup.

 

Emnerne være om Kierkegaard og Grundtvig.

 

Folder er på vej. Ligger i Våbenhuset.

Onsdag:
Kl. 16.00 - 17.00: Englekoret

Kl. 17.15 - 18.45: Ungdomskoret

Kl. 19.00 - 20.30: Voksenkoret

 

Alle kor foregår i Vigersted Kirke og i Vigersted Forsamlingshus.

 

Babysalmesang og kirkemusikalsk legestue

Mia og Gitte er i gang med dette.

 

3. Nyt fra kirkeværge – GP

Provstesyn

 

 

Indflytningssyn på Bredagervej

Der kommer en dato fra Provstiet, hvornår dette skal foregå.

 

Vi afventer tidspunkt fra Provsten.

Er sat til torsdag den 10/9-2020 kl. 9.00.

Kun Gurli P. og Asger deltager.

 

Det store badeværelset bliver malet, så det fremstår pænt.

Lidt fugning under et vindue.

 

4. Nyt fra Kasserer – UW

Revisions-protokollat og revisionspåtegning regnskab 2019

Mail om dette modtaget fra Bent den 30/8-2020 kl. 16:22.

 

Taget til efterretning.

 

5. Nyt fra kontaktperson - AM/MP

Arbejdsmiljøet i kirken

Anne-Marie har konstateret, at der er nogle mørke skjolder på gulvet bag orglet.

Det beror på en misforståelse. Vi havde alle den opfattelse, at det var ved orglet.

 

Men det er i koret - særligt i venstre hjørne ved alteret, at der er problemer.

 

Vi får Uwe til at fotografere det, så vi kan følge med i udviklingen og så får det vasket væk.

 

Uwe har efterfølgende taget billeder og sendt dem til rådet

den 21/9-2020 kl. 12:54.

Vi vil undersøge om evt. opsætning af tagrender på kirken for at minimere vandnedsivning i kælderen.

 

6. Nyt fra personalerepræsentanten – LS

 

Lis har haft besøg fra NMF vedr. kirkekerter. De kan gå ned til 89 kr./stk. De vil gerne sætte dem op på prøve i op til 60 dage, så vi kan se, hvordan det ser ud.

Vi kan ikke få, de vi bruger nu, mere. Derfor skal der ske noget.

Lis sender tilbuddet til Martin og Annette.

 

Nye træer på kirkegården: Lis planter dem til efteråret.

 

 

7. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/MP

 

Se under punkt 8.

     

 

8. Præstegården

Ombygning af og omkring præstegården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salg af landbrugsjord

Cowi gennemgår rapporten fra Teknologisk Institut og Præsteboligen og vender tilbage med en konklusion om, hvad der skal ske i fase 2.

 

Afventer svar fra Cowi.

 

Søren og Martin har haft et møde med Cowi. De giver Teknologisk Institut delvis ret i deres observationer. Der er desværre nogle punkter, som TI ikke har undersøgt. Disse skal undersøges, før de kan komme med en endelig rapport. Det gør, at vi skal ansøge Provstiet om yderligere penge, ca. 100.000,-kr. ex. moms. Men disse skulle laves alligevel. Søren og Martin har møde med provsten onsdag d 16/9 vedr. dette. Der er enighed om at ansøge om de penge.

 

Der er enighed i rådet om, at det fremlagte løsningsforslag fra Kværkeby skal revideres, når den endelige rapport ligger, da det er lavet på et for uoplyst grundlag.

På fællesmødet den 25/2-2020 deltog provst Lars Poulsen.

Der blev behandlet flere ting, se referatet herfra.

 

Status på præstegården.

 

Se mail fra Provst Lars Poulsen af 9/7-2020 kl. 17:46.

Hvis jorden kan sælges for ca. kr. 900.000, vil vi godt være med.

 

Provstiet har godkendt, at vi kan sælge jorden.

 

9. Nyt fra Vedligeholdelses udvalg - MP/GP/IH/LS

1-års kontrol gennemgang vedr. kalkningen af kirken

Vedr. kalkningen af kirken. Der skal være 1-års kontrol gennemgang.

Vi har fået 3 datoer: Den 21., 23. eller 24. september at vælge imellem.

Henning Simoni og firmaet ArkiPlus deltager i gennemgangen.

Martin vil gerne have, at vedligeholdelsesudvalget deltager i dette møde.

 

Martin melder tilbage til Simoni, at vi kan den 24. september 2020

kl. 14.00.

 

10. Menighedshus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt vedr. Menighedshuset

 

 

 

Grundet ringe forhold for personale, samt manglende plads til at afholde arrangementer for menigheden, er der ansøgt om penge til etablering af et menighedshus i forbindelse med Kværkeby Kirke.

Gennemgang af liste til arkitekten om vores ønsker til en tilbygning /ombygning til/af det røde hus, samt indretningen. Inkl. fjernelse af den eksisterende fredning.

Sendt pr. mail fra Martin den 29/12-2019.

 

Der kan bygges et hus for sig selv på grunden på 180 m2. Det røde hus vil blive bevaret med dette.

 

Listen er sendt til arkitekten den 15. januar 2020.

 

Arkitekten har lavet et oplæg vedr. det nye menighedshus. Vi aftaler derfor et møde med arkitekten tirsdag den 25/2-2020 kl. 10.00 her i Kværkeby.

 

Mødet gik fint. Artikten fremlagde tegninger over de forskellige senarier og har senere fremsendt notat fra mødet.

Martin skriver til Provstiet om vores ønske. Se mail fra Martin modtaget den 24/4-2020 kl. 13.40.

Martin skriver senere til Rosengården.

 

Vi har fået svar fra Provstiet om køb af grunden til det kommende menighedshus. Se mail fra Martin den 19. maj 2020kl.13:31.

 

Der er kommet mail fra Rosengården den 10/8-2020 kl. 13:13 angående køb af jord til Menighedshuset.

 

Martin tager kontakt til Arkitektfirmaet HS og aftaler et møde vedrørende om at tegne et menighedshus til os.

 

Kværkebyvej nr. 72 skal sælges, når menighedshuset står klart.

Dette er et krav fra provstiet.

 

Arkitekt Henning Jensen er inviteret med til mødet, så vi kan komme videre med vores menighedshus.

 

Vi gennemgik tingene sammen.

 • Hvilke restriktioner er der bl.a. fra kommunens side? Noget er i landzone og noget er i byzone. Dette skal afklares med kommunen.
 • Der skal udarbejdes en lokalplan for området. Det vil være denne, der bestemmer udformningen på husets udseende.
 • Skal der være en hovedentreprenør på byggesagen?
 • Fagentreprisen? 8 ud af10 er en fagentreprise.
 • Det skal udbydes i licitation.
 • Hvad har vi at bygge for? Ca. 3,5 mio. kr. udover grunden

          til 1 mio. kr.

 • Det koster 18.000 kr. - 20.000 kr. pr. m2 excl. moms. Dvs. 1,8 mio. kr. excl. moms for 100 m2.

 

Vi skal have et møde med kommunen hurtigst muligt. Martin kontakter kommunen i morgen og aftaler et møde, hvori også arkitekten deltager. Martin, Birgit deltager herfra.

 

Rådet skal drøfte det videre forløb i sagen. Vi vælger HS arkitekterne til at fortsætte vores byggesag.

 

11. Kirkevej 37

Bolig ejet af menighedsrådet

 

 

12. Kværkebyvej 72

Bolig ejet af menighedsrådet

Se under menighedshus.

Hvad koster det at have dette hus?

 

Vi skal have malet stuen. Arbejdsdag bliver lørdag den 26. september 2020 kl. 10.00. Martin, Annette og Iris. Evt. Birgit og Gurli J.

 

13. TO DO Liste

Ting vi ikke kan/vil effektuere med det samme

Beslutning/Status

 

1. Lyskors til kirken á la Lidemark, Lis/Martin/Peter.

2. Ekstra kirkekrone til skibet, Afventer.

3. Opfølgning på buskbom som et alternativ, Lis

4. Udskiftning af kirkekerter, 64 stk. i kirken vil koste kr. 98,00 pr. stk.

    = kr. 7.680,00, 3 års garanti på dem.

5. Vedr. Droneopmåling af kirkegårde med Landinspektørfirmaet LE34.

    Det er firmaet, der selv har henvendt sig til Lis, som har sendt det til os

    den 10/7-2019.

    Hvad er det Provstiet egentligt ønsker med dette? Er det et lovkrav?

    Vi vender tilbage med en dato til LE34 om, hvornår de kan komme.

    Lis har talt med Marianne om, at vi vender tilbage, når det passer

    os.

6. Præstetavlen. Frank arbejder videre med den.

7. Kalender for 2021. Der bestilles 5 stk. af kalenderen for 2021 hos

    Landsforeningen af Menighedsråd.

8. Ringning i 2021: Det skal dagsordenen, når det nye råd er valgt.

 

14. Næste Møde

 

Alle møderne starter kl. 17.00 og er på Kværkebyvej 72,

hvis ikke andet nævnes!

Møderække for 2. halvår 2020:

Tirsdag den 11. august 2020

Torsdag den 10. september 2020

Torsdag den 8. oktober 2020, afbud fra Anne-Marie

Torsdag den 5. november 2020

 

Husk evt. punkter til næste møde skal være sekretæren i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse, så det kan nå at komme ud med dagsordenen.

 

15. Evt.

 

Intet til punktet.

 

Kværkeby Menighedsråd

Dagsorden/Referat

Menighedsmøde

Dato:

Tid:

Sted:

Deltagere

Afbud

Forplejning

10.09.20

16:30

page1image6901696

Kværkeby- vej 72

Rådet:
Anne-Marie Mehlsen - AM Birgit Nielsen - BN
Gurli Petersen - GP
Iris Henriksen - IH Martin Pedersen - MP Uwe Wolter - UW Annette M. Hansen - AH

Medarbejderrepræsentant: Lis Sparrewath – LS

Arkitekt Henning Jensen deltager i mødet under punkt 10. Derfor starter vi med dette punkt.

page1image6903232 page1image6903424
   

1. Siden sidst / Nyt fra formand - MP

2% besparelse på budgettet i 2021

Gravminde- registering

Menighedsrådets Postkasse

page1image6909376page1image6909568 page1image6910144page1image6910336 page1image6911296page1image6911488

På budgetsamrådsmødet den 27/8-20 blev sognene pålagt at spare 2% på driftsbudgettet i 2021.
Se mail fra Martin den 29/8-2020 kl. 14:38.

Vi skal have undersøgt, om vi har den stående.

Der kommer regninger i denne postkasse. Hvem kigger i denne? Så vi kan undgå at få evt. rykkere?

2. Nyt fra præst – AM

Arrangementer i 2020, bl.a. Gudstjenester og Kirkekaffe

page1image6885888

Søndag den 6. september 2020 kl. 11.00 og kl. 12.00, Konfirmation

Gurli J. og Gurli P. hjælper til.

Lørdag den 12. september 2020 kl. 10.00 og kl. 11.00, Konfirmation

Annette og Martin hjælper til.

Søndag den 13. september 2020 kl. 9.30, Konfirmation

Høstgudstjeneste: Søndag den 20. september 2020 kl. 14.00

Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00 Koncert med Anna Kruse og Trio

På grund af Corona vil der i år blive afholdt påske i efteråret. ”Langfredag”: Fredag den 2. oktober 2020 kl. 19.00 Påskedag: Søndag den 4. oktober 2020 kl. 9.00
Søndag den 18. oktober 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Lørdag den 24. oktober 2020 kl. 10.30, Dåbsgudstjeneste
Søndag den 1. november 2020 kl. 15.30, Alle Helgens Gudstjeneste Søndag den 15. november 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

page1image6886464

Lørdag den 21. november 2020 kl. 10.30, Dåbsgudstjeneste

Søndag den 29. november 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste (1. søndag i Advent)

Tirsdag den 2.december 2020 kl. 17.00, Syng Julen Ind Søndag den 13. december 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

HUSK ved gudstjenester:
Afstand mellem de fremmødte og der er sprit ved indgangen
.

page2image6830720 page2image6831680

Der arbejdes videre med dette her i efteråret.

Vi søger Biskoppen om prøveliturgien og samtidig om at ændre liturgien, så vi står op og synger og sidder ned under læsningerne.

Vigersted ? Kværkeby ?

Lokalet skal males inden, undervisningen går i gang.
Der sættes akustikplader op i loftet. Væggene males bagefter.

Starter i uge 39/20. Der er 15 konfirmander, så det bliver også i kirken, at undervisningen vil foregå.

Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup Torsdag den 5. november 2020 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup.

Emnerne være om Kierkegaard og Grundtvig. Folder er på vej.

Onsdag:
Kl. 16.00 - 17.00: Englekoret
Kl. 17.15 - 18.45: Ungdomskoret Kl. 19.00 - 20.30: Voksenkoret

Alle kor foregår i Vigersted Kirke og i Vigersted Forsamlingshus.

Mia og Gitte er i gang med dette.

 

Arrangementer i kirken i samarbejde med organisten, præsten og menighedsrådet

Prøveliturgien

Konfirmationsunder visning 2020/2021

Kirkehøjskolen 2020

Kortider 2020

Babysalmesang og kirkemusikalsk legestuepage2image7246912 page2image7247104 page2image7247296 page2image7247488 page2image7247680 page2image7247872 page2image7248064 page2image7248256 page2image7248448 page2image7248640 page2image7248832 page2image7249024 page2image7249216

3. Nyt fra kirkeværge – GP

Provstesyn

Indflytningssyn på Bredagervej

page2image7253056 page2image7254016page2image7254208

Der kommer en dato fra Provstiet, hvornår dette skal foregå

Er sat til torsdag den 10/9-2020 kl. 9.00. Kun Gurli P. og Søren deltager.

4. Nyt fra Kasserer – UW

Revisions- protokollat og revisionspåtegning regnskab 2019

page2image7228032 page2image7228224page2image7228416page2image7228608

Mail om dette modtaget fra Bent den 30/8-2020 kl. 16:22.

5. Nyt fra kontaktperson - AM/MP

Arbejdsmiljøet i kirken

page3image7238016 page3image7238208

Vi tror, at skimmelsvampen kommer fra kælderen. Efter vi har fået det nye fyr, er dette problem opstået. Det er et kondensfyr, som leder vand ud i rummet. Hynderne har sorte pletter på bagsiden.

Rapporten er kommet og vi skal have styr på vandet i kælderen, som er årsagen til skimmelsvampen i kirken.
Uwe skal tage nogle billeder af de sort pletter i kirken, så vi kan følge det og tage aktion på det hurtigt.

Vi vil undersøge om evt. opsætning af tagrender på kirken for at minimere vandnedsivning i kælderen.

6. Nyt fra personalerepræsentanten – LS

   

7. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/MP

   

8. Præstegården

Ombygning af og omkring præstegården

Salg af landbrugsjord

page3image7219136 page3image7219328page3image7219520 page3image7220480page3image7220672

Cowi gennemgår rapporten fra Teknologisk Institut og Præsteboligen og vender tilbage med en konklusion om, hvad der skal ske i fase 2.

Afventer svar fra Cowi.

På fællesmødet den 25/2-2020 deltog provst Lars Poulsen. Der blev behandlet flere ting, se referatet herfra.

Status på præstegården.

Se mail fra Provst Lars Poulsen af 9/7-2020 kl. 17:46.
Hvis jorden kan sælges for ca. kr. 900.000, vil vi godt være med.

9. Nyt fra Vedligeholdelses udvalg - MP/GP/IH/LS

1-års kontrol gennemgang vedr. kalkningen af kirken

page3image7324800page3image7324992page3image7325184 page3image7325376

Vedr. kalkningen af kirken. Der skal være 1-års kontrol gennemgang. Vi har fået 3 datoer: Den 21., 23. eller 24. september at vælge imellem.
Henning Simoni og firmaet ArkiPlus deltager i gemmengangen. Martin vil gerne have, at vedligeholdelsesudvalget deltager i dette møde.

10. Menighedshus

Grundet ringe forhold for personale, samt manglende plads til at afholde arrangementer for menigheden, er der ansøgt om penge til etablering af et menighedshus i forbindelse med Kværkeby Kirke.

Gennemgang af liste til arkitekten om vores ønsker til en tilbygning /ombygning til/af det røde hus, samt indretningen. Inkl. fjernelse af den eksisterende fredning.
Sendt pr. mail fra Martin den 29/12-2019.

page4image7336704 

Der kan bygges et hus for sig selv på grunden på 180 m2. Det røde hus vil blive bevaret med dette.

Listen er sendt til arkitekten den 15. januar 2020.

Arkitekten har lavet et oplæg vedr. det nye menighedshus. Vi aftaler derfor et møde med arkitekten tirsdag den 25/2-2020 kl. 10.00 her i Kværkeby.

Mødet gik fint. Artikten fremlagde tegninger over de forskellige senarier og har senere fremsendt notat fra mødet.

page4image7337856

Martin skriver til Provstiet om vores ønske. Se mail fra Martin modtaget den 24/4-2020 kl. 13.40.
Martin skriver senere til Rosengården
.

Vi har fået svar fra Provstiet om køb af grunden til det kommende menighedshus. Se mail fra Martin den 19. maj 2020kl.13:31.

Der er kommet mail fra Rosengården den 10/8-2020 kl. 13:13 angående køb af jord til Menighedshuset.

Martin tager kontakt til Arkitektfirmaet HS og aftaler et møde vedrørende om at tegne et menighedshus til os.

Kværkebyvej nr. 72 skal sælges, når menighedshuset står klart. Dette er et krav fra provstiet.

Arkitekt Henning Jensen er inviteret med til mødet, så vi kan komme videre med vores menighedshus.

Nyt vedr. Menighedshuset

 

11. Kirkevej 37

Bolig ejet af menighedsrådet

page4image7230336 page4image7229952
 

12. Kværkebyvej 72

Bolig ejet af menighedsrådet

page4image7312064 page4image7312256

Se under menighedshus.

13. TO DO Liste

Ting vi ikke kan/vil effektuere med det samme

page4image7318016page4image7318208 page4image7318400

Beslutning/Status

 1. Lyskors til kirken á la Lidemark, Lis/Martin/Peter.

 2. Salg af gamle projektører, Arne.

  Der er ikke komme nogle henvendelser på dette.

 3. Ekstra kirkekrone til skibet, Afventer.

 4. Opfølgning på buskbom som et alternativ, Lis

 5. Udskiftning af kirkekerter, 64 stk. i kirken vil koste kr. 98,00 pr. stk.

  = kr. 7.680,00, 3 års garanti på dem.

6. Vedr. Droneopmåling af kirkegårde med Landinspektørfirmaet LE34.

Det er firmaet, der selv har henvendt sig til Lis, som har sendt det til os den 10/7-2019.
Hvad er det Provstiet egentligt ønsker med dette? Er det et lovkrav?
Vi vender tilbage med en dato til LE34 om, hvornår de kan komme.

Lis har talt med Marianne om, at vi vender tilbage, når det passer

os.

 1. Præstetavlen. Frank arbejder videre med den.

 2. Lys på kirken fra 1. søndag i advent til og med kyndelmisse.

 3. Kalender for 2021. Der bestilles 5 stk. af kalenderen for 2021 hos

  Landsforeningen af Menighedsråd.

page4image7319552

14. Næste Møde

page5image7336128 page5image7335552

Alle møderne starter kl. 17.00 og er på Kværkebyvej 72, hvis ikke andet nævnes!

page5image7334208

Møderække for 2. halvår 2020:
Tirsdag den 11. august 2020
Torsdag den 10. september 2020
Torsdag den 8. oktober 2020, afbud fra Anne-Marie Torsdag den 5. november 2020

Husk evt. punkter til næste møde skal være sekretæren i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse, så det kan nå at komme ud med dagsordenen.

page5image7333248
page5image7291264 

15. Evt.

   

Seneste referat:

 

Kværkeby Menighedsråd

Dagsorden/Referat

Menighedsmøde

Dato:

Tid:

Sted:

Deltagere

Afbud

Forplejning

18.06.20

17:00

Kværkeby- vej 72

Rådet:
Anne-Marie Mehlsen - AM Birgit Nielsen - BN
Gurli Petersen - GP
Iris Henriksen - IH Martin Pedersen - MP Uwe Wolter - UW Annette M. Hansen - AH

Medarbejderrepræsentant: Lis Sparrewath - LS

Organist Mia Engsager deltager i mødet under punkt 2

page1image55980224 page1image55981376 page1image55982912
page1image45652880 page1image45652208

Afbud

 

1. Siden sidst / Nyt fra formand – MP

Menighedsmøde i Kværkeby er pinsedag søndag den 31. maj 2020 efter gudstjenesten.

page1image55988352

Information i Lokalbladet i næste uge. Martin taler med Iris om dette.

Mødet blev afholdt og alle fra menighedsrådet fortalte forskelligt om hvad vi laver i rådet og svarede på spørgsmål fra de fremmødte.

page1image55989312

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet i efteråret afholdes pinse søndag den 31. maj 2020 efter gudstjenesten og menighedsmødet.

page1image55990272

Information i Lokalbladet i næste uge. Martin taler med Iris om dette. Der blev fortalt om hvordan valg til menighedsrådet sker i år.

 • Først er der valg til medlemmer af rådet

 • Derefter er der valg af suppleanter.

  Dem, som ønsker at være med, skal gøre op med sig selv, om det er til selve rådet eller som suppleant, de stille op.

  Husk at der er opstillingsmøde tirsdag den 15/9-2020 kl. 17.00 i Kværkeby Kirke.

page1image55991232

Der er kommet besked fra Roskilde Stift vedr. Ny procedure ved bygge-og istandsættelsessager. Se mail fra Martin den 28/5-2020 kl. 9:50.

page1image55992192

Birgit og Martin har været til møde med Rosengården i går og de vil lave en købsaftale med de klausuler, begge parter ønsker. Der skal laves en lokalplan til september 2020. De vil ikke sælge, hvis der ikke bliver bygget et menighedshus.

page1image55993152

Martin har ehaft korrespondance med Asger bl.a. vedr. Præstgården, kirkekorene m.m.
Fællesmøder med Vigersted skal være mere beslutsomme. Martin og Søren afventer svar fra Cowi.

Provstiet skal sende en henvendelse til begge menighedsråd, hvis de ønsker, at vi skal sælge præstegårdsjorden.

page2image56024960 page2image55810048

Indkøb af computer til sekretæren.

page2image55815040

Rådet vil købe en computer til sekretæren til ca. 4.000 kr.

Mail fra Poul Erik Sunekær.

Trækker sig som bygningskyndig på kirke og præstgård. Vil skal have fundet en ny til dette arbejde. Evt. Jesper.

page2image55919360 page2image55919552 page2image55919744 page2image55919936 page2image45605072

2. Nyt fra præst – AM

 

Arrangementer i 2020, bl.a. Gudstjenester og Kirkekaffe

Søndag den 14. juni 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 21. juni 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 28. juni 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 19. juli 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste

Søndag den 2. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 16. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 23. august 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste

Søndag den 30. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste, Kirkekaffe, hvem sørger for dette?

Søndag den 6. september 2020 kl. 11.30, Konfirmation Lørdag den 12. september 2020 kl. 10.30, Konfirmation Søndag den 13. september 2020 kl. 9.30, Konfirmation

På grund af Corona vil der i år blive afholdt påske i efteråret. Skærtorsdag: Torsdag den 1. oktober
Lang fredag: Fredag den 2. oktober
Påskedag: Søndag den 4. oktober

Høstgudstjeneste: Søndag den 20. september 2020 kl. 14.00

• Gudstjenester foreløbig:
Afstand mellem de fremmødte og sprit ved indgangen
.

Arrangementer i kirken i samarbejde med organisten, præsten og menighedsrådet.

Se mail fra Mia modtaget den 17/6-2020 kl. 15:21.

Der var en god debat om, hvad vi gerne kunne tænke os, der skal være af musikarrangementer i kirken.

Evt. Den Gamle Sangskat, ultimo november 2020.

Onsdag den 2. december kl. 17.00, Syng julen ind med Børnekoret i Kværkeby.

Syng julen med Voksenkoret afholdes i Vigersted.
2. pinsedag 2021, evt. gudstjeneste i det fri med musik. Anders Blichfeldt i 2021, måske til efteråret.

Vi skal komme med input til Mia og Anne-Marie til mødet den 10. september 2020, hvor Mia deltager.

Vi søger Biskoppen om prøveliturgien og samtidig om at ændre liturgien, så vi står op og synger og sidder ned under læsningerne.

page3image55913344

Konfirmandundervisningen for efteråret 2020: Lokalet skal males inden, undervisningen går i gang.

Kirkehøjskolen 2020

page3image55908544

I efteråret 2020 fortsættes der med 3 aftener: Tirsdag den 6.oktober, onsdag den 21. oktober og torsdag den 5. november.
Her vil emnerne være om Kierkegaard og Grundtvig.

Konfirmandundervisning 2020/2021: Vigersted ?
Kværkeby ?

Ikke noget afklaret pt.

Kortider 2020

Onsdag:
Kl. 16.00 - 17.00: Englekoret, Vigersted Præstegård
Kl. 17.15 - 18.45: Ungdomskoret, Vigersted Præstegård Kl. 19.00 - 20.30: Voksenkoret, Vigersted Kirke

Babysalmesang + kirkemusikalsk legestue

Mia og Gitte er i gang med dette.

Se vores nye hjemmeside på Vigersted-Kvaerkeby.dk. Tre klik for din kirke.

page3image56005120 page3image56005312 page3image56005504 page3image56005696 page3image56005888 page3image56006080 page3image56006272 page3image56006464 page3image56006656 page3image56006848 page3image56007040 page3image56007232 page3image56007424 page3image56007616 page3image56007808 page3image56008000 page3image56008192

3. Nyt fra kirkeværge – GP

 

Gennemgang af kirkens kalkning.

Forslag fra formanden om at Lis og Uwe fotograferer den mangelfulde og dårlige kalkning incl. det forkerte tegl og sender filen til Henning Simoni som en hastesag.
Mureren har skiftet teglet i dag.

Vand ved skorstenen på kirken.

Se under punkt 8.

Skorstenen er nu repareret.

Vand i kælderen (fra punkt 5)

Røret i kælderen er nu ført fra fyret og ned i afløbet.

Provstesyn

Der kommer en dato fra Provstiet, hvornår dette skal foregå.

Indflytningssyn på Bredagervej

Ikke noget pt.

Kalender for 2021.

Der bestilles 5 stk. af kalenderen for 2021 hos Landsforeningen af Menighedsråd.

4. Nyt fra Kasserer – UW

 

Afventer kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 fra Bent.

5. Nyt fra kontaktperson - AM/MP

 

Arbejdsmiljøet i kirken.

Vi tror, at skimmelsvampen kommer fra kælderen. Efter vi har fået det nye fyr, er dette problem opstået. Det er et kondensfyr, som leder vand ud i rummet. Hynderne har sorte pletter på bagsiden.

Rapporten er kommet og vi skal have styr på vandet i kælderen, som er årsagen til skimmelsvampen i kirken.

Vi vil undersøge om evt. opsætning af tagrender på kirken for at minimere vandnedsivning i kælderen.

6. Nyt fra personalerepræsentanten – LS

 

Spritstander til våbenhuset?

Martin undersøger markedet og taler med Lis efterfølgende, om hvad vi gør.

Der er indkøbt 1 stander og den fungerer fint.
Der vil endvidere stå sprit ved bordet med bægerne. Knæfaldet bruges ikke foreløbigt.

Alle rødderne fra de fældede træer er nu blevet rodfræset på den nye afdeling af kirkegården.

7. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/MP

Intet nyt til punktet.

8. Præstegården

 

Ombygning af og omkring præstegården.

Cowi gennemgår rapporten fra Teknologisk Institut og Præsteboligen og vender tilbage med en konklusion om, hvad der skal ske i fase 2.

Afventer svar fra Cowi.

På fællesmødet den 25/2-2020 deltog provst Lars Poulsen. Der blev behandlet flere ting, se referatet herfra.

Status på præstegården.

 

9. Nyt fra Vedligeholdelses udvalg - MP/GP/IH/LS/AR

 

Der er hul i taget på Kværkebyvej 72. Martin har talt med Elmer om det.

10. Menighedshus

 

Grundet ringe forhold for personale, samt manglende plads til at afholde arrangementer for menigheden, er der ansøgt om penge til etablering af et menighedshus i forbindelse med Kværkeby Kirke.

Gennemgang af liste til arkitekten om vores ønsker til en tilbygning /ombygning til/af det røde hus, samt indretningen. Inkl. fjernelse af den eksisterende fredning.
Sendt pr. mail fra Martin den 29/12-2019.

Der kan bygges et hus for sig selv på grunden på 180 m2. Det røde hus vil blive bevaret med dette.

Listen er sendt til arkitekten den 15. januar 2020.

Arkitekten har lavet et oplæg vedr. det nye menighedshus. Vi aftaler derfor et møde med arkitekten tirsdag den 25/2-2020 kl. 10.00 her i Kværkeby.

Mødet gik fint. Artikten fremlagde tegninger over de forskellige senarier og har senere fremsendt notat fra mødet.

Nyt vedr. Menighedshuset.

Martin skriver til Provstiet om vores ønske. Se mail fra Martin modtaget den 24/4-2020 kl. 13.40.
Martin skriver senere til Rosengården
.

Vi har fået svar fra Provstiet om køb af grunden til det kommende menighedshus. Se mail fra Martin den 19. maj 2020kl.13:31.

11. Kirkevej 37

 

Bolig ejet af menighedsrådet

Den fremsendte lejekontrakt er forkert. Uwe scanner den rigtige ind og mailer den til os. Denne er modtaget fra Uwe den 29/1-2020 kl. 8:26.

12. Kværkebyvej 72

 

Bolig ejet af menighedsrådet

Se under menighedshus.

13. TO DO Liste

 

Ting vi ikke kan/vil effektuere med det samme

Beslutning/Status

 1. Lyskors til kirken á la Lidemark, Lis/Martin/Peter.

 2. Salg af gamle projektører, Arne.

  Der er ikke komme nogle henvendelser på dette.

 3. Ekstra kirkekrone til skibet, Afventer.

 4. Opfølgning på buskbom som et alternativ, Lis

 5. Udskiftning af kirkekerter, 64 stk. i kirken vil koste kr. 98,00 pr. stk.

  = kr. 7.680,00, 3 års garanti på dem.

6. Vedr. Droneopmåling af kirkegårde med Landinspektørfirmaet LE34.

Det er firmaet, der selv har henvendt sig til Lis, som har sendt det til os den 10/7-2019.
Hvad er det Provstiet egentligt ønsker med dette? Er det et lovkrav?
Vi vender tilbage med en dato til LE34 om, hvornår de kan komme.

Lis har talt med Marianne om, at vi vender tilbage, når det passer

os.

 1. Præstetavlen.

 2. Lys på kirken fra 1. søndag i advent til og med kyndelmisse.

page6image56144640
page6image45695088

14. Næste Møde

 

Alle møderne starter kl. 17.00 og er på Kværkebyvej 72, hvis ikke andet nævnes!

page6image56096256

Møderække for 1. halvår 2020:
Tirsdag den 14. januar 2020 i Tiendeladen i Vigersted, flyttet til Kværkebyvej 72
Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 17.00, ekstramøde
Tirsdag den 11. februar 2020, Fællesmøde med Vigersted Torsdag den 12. marts 2020, AFLYST pga. Coronavirussen Tirsdag den 21. april 2020
Tirsdag den 19. maj 2020
Torsdag den 18. juni 2020

Møderække for 2. halvår 2020: Tirsdag den 11. august 2020 Torsdag den 10. september 2020 Torsdag den 6. oktober 2020 Torsdag den 5. november 2020

Husk evt. punkter til næste møde skal være sekretæren i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse, så det kan nå at komme ud med dagsordenen.

page6image56097024 page6image56098560

15. Evt.

 

Uwe beklagede, at han havde taget fejl af datoen vedr. møderne den 31. maj 2020.

 

 

Se tidligere dagsordener og referater på www.Sogn.dk under Kværkeby sogn.