Kværkeby Menighedsråd

Formand
Martin Pedersen, Bjergvej 35, tlf. 57533050, tuck@pc.dk

Næstformand
Birgit Nielsen, Nordbæksvej 68, tlf. 57525119, birgitnielsen@mail123.dk

Kirkeværge
Gurli Birkholm Petersen, Bjergvej 52, tlf 57525592, gurli.k.by@gmail.com

Kasserer og kontaktperson
Anne-Marie Nybo Mehlsen, Vigerstedvej 2, tlf. 57525235, amnm@km.dk

Kasserer
Uwe Wolter, Kirkevej 37, tlf. 26830871, uwotronic@gmail.com

Bygningskyndig:
Arne Rugtved, Nordbæksvej 76, tlf. 22157315, arnerugtved@dlg.dk

Medlem
Iris Bremer Henriksen, tlf 20205270, nyvang.henriksen@tdcadsl.dk

 

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder:

Seneste dagsorden:

Kværkeby Menighedsråd

Dagsorden/Referat

Menighedsmøde

Dato:

Tid:

Sted:

Deltagere

Afbud

Forplejning

11.08.20

17:00

Kværkeby- vej 72

Rådet:
Anne-Marie Mehlsen - AM Birgit Nielsen - BN
Gurli Petersen - GP
Iris Henriksen - IH Martin Pedersen - MP Uwe Wolter - UW Annette M. Hansen - AH

Medarbejderrepræsentant: Lis Sparrewath - LS

page1image55796544 page1image55796736
   

1. Siden sidst / Nyt fra formand - MP

Fællesannoncering vedr. valg til menighedsrådet

Fællesmøde den 13/8-2020

”Søndagstanker”
Et beslutningspunkt til næste budgetsamråd

Nyhedsbrev fra KViST

Indkøb af computer til sekretæren

page1image55772480 page1image55772672page1image55772864page1image55773440 page1image55773632page1image55774592page1image55774784 page1image55774976page1image55775168 page1image55775744page1image55775936 page1image55776512page1image55776704

Der er kommet henvendelse fra Henning Simoni, Ringsted Sogn vedr. valget til efteråret. Senest tilbagemelding til den fælles annoncering er mandag den 3. august 2020. Martin taler med Iris om det og giver besked til HS inden deadline.

Asger har udsendt en dagsorden den 30/7-2020 kl. 09:37. Martin kommer med en status om dette.

Mail af den 25/6-2020 fra Provsten angående ”Søndagstanker”, som er kirkens videohilsen opstået under corona-krisen og som foreslås indarbejdet i provstiets samarbejdsaftale mellem menighedsrådene. Formændene for menighedsrådene bedes udvirke en lokal samtale om projektet, således at deltagerne i samrådsmødet har mandat til at træffe beslutning om, hvorvidt søndagstanker skal være en del af vores samarbejdsaftale med provstiet som ramme.

Der er kommet nyhedsbrev fra KViST den 24/6-2020. KViST er Folkekirkens Skoletjeneste i Holbæk, Odsherred, Ringsted og Sorø. Dette nyhedsbrev vil udkomme 2 gange om året.

Rådet vil købe en computer til sekretæren til ca. 4.000 kr. Annette og Martin aftaler nærmere om det.

2. Nyt fra præst – AM

Arrangementer i 2020, bl.a. Gudstjenester og Kirkekaffe

page1image55831232

Søndag den 16. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste Søndag den 23. august 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste

Søndag den 30. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste, Kirkekaffe, hvem sørger for dette?

Søndag den 6. september 2020 kl. 11.30, Konfirmation
Lørdag den 12. september 2020 kl. 10.00 og kl. 11.00, Konfirmation Søndag den 13. september 2020 kl. 9.30, Konfirmation Høstgudstjeneste: Søndag den 20. september 2020 kl. 14.00

page2image55835072 På grund af Corona vil der i år blive afholdt påske i efteråret. ”Langfredag”: Fredag den 2. oktober 2020 kl. 19.00 Påskedag: Søndag den 4. oktober 2020 kl. 9.00

Søndag den 18. oktober 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Lørdag den 24. oktober 2020 kl. 10.30, Dåbsgudstjeneste

Søndag den 1. november 2020 kl. 15.30, Alle Helgens Gudstjeneste

Søndag den 15. november 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Lørdag den 21. november 2020 kl. 10.30, Dåbsgudstjeneste

Søndag den 29. november 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste (1. søndag i Advent)

Tirsdag den 2.december 2020 kl. 17.00, Syng Julen Ind Søndag den 13. december 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

HUSK ved gudstjenester:
Afstand mellem de fremmødte og der er sprit ved indgangen
.

page2image55836224 page2image55836416

Der arbejdes videre med dette her i efteråret.

Vi søger Biskoppen om prøveliturgien og samtidig om at ændre liturgien, så vi står op og synger og sidder ned under læsningerne.

Vigersted ? Kværkeby ?
Ikke noget afklaret pt.

Lokalet skal males inden, undervisningen går i gang.

Mandag den 5. oktober 2020 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup Torsdag den 5. november 2020 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup.

Emnerne være om Kierkegaard og Grundtvig.

Onsdag:
Kl. 16.00 - 17.00: Englekoret, Vigersted Præstegård
Kl. 17.15 - 18.45: Ungdomskoret, Vigersted Præstegård Kl. 19.00 - 20.30: Voksenkoret, Vigersted Kirke

Mia og Gitte er i gang med dette.

page2image55879232Arrangementer i kirken i samarbejde med organisten, præsten og menighedsrådet

Prøveliturgien

Konfirmationsundervisning 2020/2021

Kirkehøjskolen 2020

Kortider 2020

Babysalmesang og kirkemusikalsk legestue

3. Nyt fra kirkeværge – GP

Provstesyn

Indflytningssyn på Bredagervej

Kalender for 2021

page2image55871552 page2image55870592page2image55870400 page2image55869440

Der kommer en dato fra Provstiet, hvornår dette skal foregå

Ikke noget pt.

Der bestilles 5 stk. af kalenderen for 2021 hos Landsforeningen af Menighedsråd.

4. Nyt fra Kasserer – UW

Kvartalsrapport

page3image55861312

Pr.30/6-2020 er modtaget fra Bent den 7/7-20 kl. 13:38. Bent fortæller, at det ser fint ud.

5. Nyt fra kontaktperson - AM/MP

Arbejdsmiljøet i kirken

page3image55886784 page3image55886976

Vi tror, at skimmelsvampen kommer fra kælderen. Efter vi har fået det nye fyr, er dette problem opstået. Det er et kondensfyr, som leder vand ud i rummet. Hynderne har sorte pletter på bagsiden.

Rapporten er kommet og vi skal have styr på vandet i kælderen, som er årsagen til skimmelsvampen i kirken.

Vi vil undersøge om evt. opsætning af tagrender på kirken for at minimere vandnedsivning i kælderen.

6. Nyt fra personalerepræsentanten – LS

   

7. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/MP

   

8. Præstegården

Ombygning af og omkring præstegården

page3image55838208 page3image55838400page3image55838592

Cowi gennemgår rapporten fra Teknologisk Institut og Præsteboligen og vender tilbage med en konklusion om, hvad der skal ske i fase 2.

Afventer svar fra Cowi.

På fællesmødet den 25/2-2020 deltog provst Lars Poulsen. Der blev behandlet flere ting, se referatet herfra.

Status på præstegården.

9. Nyt fra Vedligeholdelses udvalg - MP/GP/IH/LS/AR

 

Der er hul i taget på Kværkebyvej 72. Martin har talt med Elmer om det.

10. Menighedshus

Grundet ringe forhold for personale, samt manglende plads til at afholde arrangementer for menigheden, er der ansøgt om penge til etablering af et menighedshus i forbindelse med Kværkeby Kirke.

Gennemgang af liste til arkitekten om vores ønsker til en tilbygning /ombygning til/af det røde hus, samt indretningen. Inkl. fjernelse af den eksisterende fredning.
Sendt pr. mail fra Martin den 29/12-2019.

Der kan bygges et hus for sig selv på grunden på 180 m2. Det røde hus vil blive bevaret med dette.

Listen er sendt til arkitekten den 15. januar 2020.

Arkitekten har lavet et oplæg vedr. det nye menighedshus. Vi aftaler derfor et møde med arkitekten tirsdag den 25/2-2020 kl. 10.00 her i Kværkeby.

Mødet gik fint. Artikten fremlagde tegninger over de forskellige senarier og har senere fremsendt notat fra mødet.

Martin skriver til Provstiet om vores ønske. Se mail fra Martin modtaget den 24/4-2020 kl. 13.40.
Martin skriver senere til Rosengården
.

Vi har fået svar fra Provstiet om køb af grunden til det kommende menighedshus. Se mail fra Martin den 19. maj 2020kl.13:31.

Nyt vedr. Menighedshuset

page4image55959232 page4image55959424

11. Kirkevej 37

Bolig ejet af menighedsrådet

page4image55963648 page4image55963840

Den fremsendte lejekontrakt er forkert. Uwe scanner den rigtige ind og mailer den til os. Denne er modtaget fra Uwe den 29/1-2020 kl. 8:26.

12. Kværkebyvej 72

Bolig ejet af menighedsrådet

page4image55867264 page4image55866688

Se under menighedshus.

13. TO DO Liste

Ting vi ikke kan/vil effektuere med det samme

page4image55935744page4image55935936 page4image55936128

Beslutning/Status

 1. Lyskors til kirken á la Lidemark, Lis/Martin/Peter.

 2. Salg af gamle projektører, Arne.

  Der er ikke komme nogle henvendelser på dette.

 3. Ekstra kirkekrone til skibet, Afventer.

 4. Opfølgning på buskbom som et alternativ, Lis

 5. Udskiftning af kirkekerter, 64 stk. i kirken vil koste kr. 98,00 pr. stk.

  = kr. 7.680,00, 3 års garanti på dem.

6. Vedr. Droneopmåling af kirkegårde med Landinspektørfirmaet LE34.

Det er firmaet, der selv har henvendt sig til Lis, som har sendt det til os den 10/7-2019.
Hvad er det Provstiet egentligt ønsker med dette? Er det et lovkrav?
Vi vender tilbage med en dato til LE34 om, hvornår de kan komme.

Lis har talt med Marianne om, at vi vender tilbage, når det passer

os.

 1. Præstetavlen.

 2. Lys på kirken fra 1. søndag i advent til og med kyndelmisse.

page4image55937472

14. Næste Møde

 

Alle møderne starter kl. 17.00 og er på Kværkebyvej 72, hvis ikke andet nævnes!

page4image55943424

Møderække for 2. halvår 2020: Tirsdag den 11. august 2020 Torsdag den 10. september 2020 Torsdag den 6. oktober 2020 Torsdag den 5. november 2020

Husk evt. punkter til næste møde skal være sekretæren i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse, så det kan nå at komme ud med dagsordenen.

page4image55944192

15. Evt.

   

 

Seneste referat:

 

Kværkeby Menighedsråd

Dagsorden/Referat

Menighedsmøde

Dato:

Tid:

Sted:

Deltagere

Afbud

Forplejning

18.06.20

17:00

Kværkeby- vej 72

Rådet:
Anne-Marie Mehlsen - AM Birgit Nielsen - BN
Gurli Petersen - GP
Iris Henriksen - IH Martin Pedersen - MP Uwe Wolter - UW Annette M. Hansen - AH

Medarbejderrepræsentant: Lis Sparrewath - LS

Organist Mia Engsager deltager i mødet under punkt 2

page1image55980224 page1image55981376 page1image55982912
page1image45652880 page1image45652208

Afbud

 

1. Siden sidst / Nyt fra formand – MP

Menighedsmøde i Kværkeby er pinsedag søndag den 31. maj 2020 efter gudstjenesten.

page1image55988352

Information i Lokalbladet i næste uge. Martin taler med Iris om dette.

Mødet blev afholdt og alle fra menighedsrådet fortalte forskelligt om hvad vi laver i rådet og svarede på spørgsmål fra de fremmødte.

page1image55989312

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet i efteråret afholdes pinse søndag den 31. maj 2020 efter gudstjenesten og menighedsmødet.

page1image55990272

Information i Lokalbladet i næste uge. Martin taler med Iris om dette. Der blev fortalt om hvordan valg til menighedsrådet sker i år.

 • Først er der valg til medlemmer af rådet

 • Derefter er der valg af suppleanter.

  Dem, som ønsker at være med, skal gøre op med sig selv, om det er til selve rådet eller som suppleant, de stille op.

  Husk at der er opstillingsmøde tirsdag den 15/9-2020 kl. 17.00 i Kværkeby Kirke.

page1image55991232

Der er kommet besked fra Roskilde Stift vedr. Ny procedure ved bygge-og istandsættelsessager. Se mail fra Martin den 28/5-2020 kl. 9:50.

page1image55992192

Birgit og Martin har været til møde med Rosengården i går og de vil lave en købsaftale med de klausuler, begge parter ønsker. Der skal laves en lokalplan til september 2020. De vil ikke sælge, hvis der ikke bliver bygget et menighedshus.

page1image55993152

Martin har ehaft korrespondance med Asger bl.a. vedr. Præstgården, kirkekorene m.m.
Fællesmøder med Vigersted skal være mere beslutsomme. Martin og Søren afventer svar fra Cowi.

Provstiet skal sende en henvendelse til begge menighedsråd, hvis de ønsker, at vi skal sælge præstegårdsjorden.

page2image56024960 page2image55810048

Indkøb af computer til sekretæren.

page2image55815040

Rådet vil købe en computer til sekretæren til ca. 4.000 kr.

Mail fra Poul Erik Sunekær.

Trækker sig som bygningskyndig på kirke og præstgård. Vil skal have fundet en ny til dette arbejde. Evt. Jesper.

page2image55919360 page2image55919552 page2image55919744 page2image55919936 page2image45605072

2. Nyt fra præst – AM

 

Arrangementer i 2020, bl.a. Gudstjenester og Kirkekaffe

Søndag den 14. juni 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 21. juni 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 28. juni 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 19. juli 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste

Søndag den 2. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 16. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste

Søndag den 23. august 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste

Søndag den 30. august 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste, Kirkekaffe, hvem sørger for dette?

Søndag den 6. september 2020 kl. 11.30, Konfirmation Lørdag den 12. september 2020 kl. 10.30, Konfirmation Søndag den 13. september 2020 kl. 9.30, Konfirmation

På grund af Corona vil der i år blive afholdt påske i efteråret. Skærtorsdag: Torsdag den 1. oktober
Lang fredag: Fredag den 2. oktober
Påskedag: Søndag den 4. oktober

Høstgudstjeneste: Søndag den 20. september 2020 kl. 14.00

• Gudstjenester foreløbig:
Afstand mellem de fremmødte og sprit ved indgangen
.

Arrangementer i kirken i samarbejde med organisten, præsten og menighedsrådet.

Se mail fra Mia modtaget den 17/6-2020 kl. 15:21.

Der var en god debat om, hvad vi gerne kunne tænke os, der skal være af musikarrangementer i kirken.

Evt. Den Gamle Sangskat, ultimo november 2020.

Onsdag den 2. december kl. 17.00, Syng julen ind med Børnekoret i Kværkeby.

Syng julen med Voksenkoret afholdes i Vigersted.
2. pinsedag 2021, evt. gudstjeneste i det fri med musik. Anders Blichfeldt i 2021, måske til efteråret.

Vi skal komme med input til Mia og Anne-Marie til mødet den 10. september 2020, hvor Mia deltager.

Vi søger Biskoppen om prøveliturgien og samtidig om at ændre liturgien, så vi står op og synger og sidder ned under læsningerne.

page3image55913344

Konfirmandundervisningen for efteråret 2020: Lokalet skal males inden, undervisningen går i gang.

Kirkehøjskolen 2020

page3image55908544

I efteråret 2020 fortsættes der med 3 aftener: Tirsdag den 6.oktober, onsdag den 21. oktober og torsdag den 5. november.
Her vil emnerne være om Kierkegaard og Grundtvig.

Konfirmandundervisning 2020/2021: Vigersted ?
Kværkeby ?

Ikke noget afklaret pt.

Kortider 2020

Onsdag:
Kl. 16.00 - 17.00: Englekoret, Vigersted Præstegård
Kl. 17.15 - 18.45: Ungdomskoret, Vigersted Præstegård Kl. 19.00 - 20.30: Voksenkoret, Vigersted Kirke

Babysalmesang + kirkemusikalsk legestue

Mia og Gitte er i gang med dette.

Se vores nye hjemmeside på Vigersted-Kvaerkeby.dk. Tre klik for din kirke.

page3image56005120 page3image56005312 page3image56005504 page3image56005696 page3image56005888 page3image56006080 page3image56006272 page3image56006464 page3image56006656 page3image56006848 page3image56007040 page3image56007232 page3image56007424 page3image56007616 page3image56007808 page3image56008000 page3image56008192

3. Nyt fra kirkeværge – GP

 

Gennemgang af kirkens kalkning.

Forslag fra formanden om at Lis og Uwe fotograferer den mangelfulde og dårlige kalkning incl. det forkerte tegl og sender filen til Henning Simoni som en hastesag.
Mureren har skiftet teglet i dag.

Vand ved skorstenen på kirken.

Se under punkt 8.

Skorstenen er nu repareret.

Vand i kælderen (fra punkt 5)

Røret i kælderen er nu ført fra fyret og ned i afløbet.

Provstesyn

Der kommer en dato fra Provstiet, hvornår dette skal foregå.

Indflytningssyn på Bredagervej

Ikke noget pt.

Kalender for 2021.

Der bestilles 5 stk. af kalenderen for 2021 hos Landsforeningen af Menighedsråd.

4. Nyt fra Kasserer – UW

 

Afventer kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 fra Bent.

5. Nyt fra kontaktperson - AM/MP

 

Arbejdsmiljøet i kirken.

Vi tror, at skimmelsvampen kommer fra kælderen. Efter vi har fået det nye fyr, er dette problem opstået. Det er et kondensfyr, som leder vand ud i rummet. Hynderne har sorte pletter på bagsiden.

Rapporten er kommet og vi skal have styr på vandet i kælderen, som er årsagen til skimmelsvampen i kirken.

Vi vil undersøge om evt. opsætning af tagrender på kirken for at minimere vandnedsivning i kælderen.

6. Nyt fra personalerepræsentanten – LS

 

Spritstander til våbenhuset?

Martin undersøger markedet og taler med Lis efterfølgende, om hvad vi gør.

Der er indkøbt 1 stander og den fungerer fint.
Der vil endvidere stå sprit ved bordet med bægerne. Knæfaldet bruges ikke foreløbigt.

Alle rødderne fra de fældede træer er nu blevet rodfræset på den nye afdeling af kirkegården.

7. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/MP

Intet nyt til punktet.

8. Præstegården

 

Ombygning af og omkring præstegården.

Cowi gennemgår rapporten fra Teknologisk Institut og Præsteboligen og vender tilbage med en konklusion om, hvad der skal ske i fase 2.

Afventer svar fra Cowi.

På fællesmødet den 25/2-2020 deltog provst Lars Poulsen. Der blev behandlet flere ting, se referatet herfra.

Status på præstegården.

 

9. Nyt fra Vedligeholdelses udvalg - MP/GP/IH/LS/AR

 

Der er hul i taget på Kværkebyvej 72. Martin har talt med Elmer om det.

10. Menighedshus

 

Grundet ringe forhold for personale, samt manglende plads til at afholde arrangementer for menigheden, er der ansøgt om penge til etablering af et menighedshus i forbindelse med Kværkeby Kirke.

Gennemgang af liste til arkitekten om vores ønsker til en tilbygning /ombygning til/af det røde hus, samt indretningen. Inkl. fjernelse af den eksisterende fredning.
Sendt pr. mail fra Martin den 29/12-2019.

Der kan bygges et hus for sig selv på grunden på 180 m2. Det røde hus vil blive bevaret med dette.

Listen er sendt til arkitekten den 15. januar 2020.

Arkitekten har lavet et oplæg vedr. det nye menighedshus. Vi aftaler derfor et møde med arkitekten tirsdag den 25/2-2020 kl. 10.00 her i Kværkeby.

Mødet gik fint. Artikten fremlagde tegninger over de forskellige senarier og har senere fremsendt notat fra mødet.

Nyt vedr. Menighedshuset.

Martin skriver til Provstiet om vores ønske. Se mail fra Martin modtaget den 24/4-2020 kl. 13.40.
Martin skriver senere til Rosengården
.

Vi har fået svar fra Provstiet om køb af grunden til det kommende menighedshus. Se mail fra Martin den 19. maj 2020kl.13:31.

11. Kirkevej 37

 

Bolig ejet af menighedsrådet

Den fremsendte lejekontrakt er forkert. Uwe scanner den rigtige ind og mailer den til os. Denne er modtaget fra Uwe den 29/1-2020 kl. 8:26.

12. Kværkebyvej 72

 

Bolig ejet af menighedsrådet

Se under menighedshus.

13. TO DO Liste

 

Ting vi ikke kan/vil effektuere med det samme

Beslutning/Status

 1. Lyskors til kirken á la Lidemark, Lis/Martin/Peter.

 2. Salg af gamle projektører, Arne.

  Der er ikke komme nogle henvendelser på dette.

 3. Ekstra kirkekrone til skibet, Afventer.

 4. Opfølgning på buskbom som et alternativ, Lis

 5. Udskiftning af kirkekerter, 64 stk. i kirken vil koste kr. 98,00 pr. stk.

  = kr. 7.680,00, 3 års garanti på dem.

6. Vedr. Droneopmåling af kirkegårde med Landinspektørfirmaet LE34.

Det er firmaet, der selv har henvendt sig til Lis, som har sendt det til os den 10/7-2019.
Hvad er det Provstiet egentligt ønsker med dette? Er det et lovkrav?
Vi vender tilbage med en dato til LE34 om, hvornår de kan komme.

Lis har talt med Marianne om, at vi vender tilbage, når det passer

os.

 1. Præstetavlen.

 2. Lys på kirken fra 1. søndag i advent til og med kyndelmisse.

page6image56144640
page6image45695088

14. Næste Møde

 

Alle møderne starter kl. 17.00 og er på Kværkebyvej 72, hvis ikke andet nævnes!

page6image56096256

Møderække for 1. halvår 2020:
Tirsdag den 14. januar 2020 i Tiendeladen i Vigersted, flyttet til Kværkebyvej 72
Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 17.00, ekstramøde
Tirsdag den 11. februar 2020, Fællesmøde med Vigersted Torsdag den 12. marts 2020, AFLYST pga. Coronavirussen Tirsdag den 21. april 2020
Tirsdag den 19. maj 2020
Torsdag den 18. juni 2020

Møderække for 2. halvår 2020: Tirsdag den 11. august 2020 Torsdag den 10. september 2020 Torsdag den 6. oktober 2020 Torsdag den 5. november 2020

Husk evt. punkter til næste møde skal være sekretæren i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse, så det kan nå at komme ud med dagsordenen.

page6image56097024 page6image56098560

15. Evt.

 

Uwe beklagede, at han havde taget fejl af datoen vedr. møderne den 31. maj 2020.

 

 

Se tidligere dagsordener og referater på www.Sogn.dk under Kværkeby sogn.