Vigersted Menighedsråd

Formand
Asger Bak, Bastebjergvej 3, tlf. 40738733, Asger@abglobal.dk

Næstformand og kirkeværge
Søren Hansen, Nebsmøllevej 1, tlf. 45802396, soeren@dlgtele.dk

Kasserer og kontaktperson
Uffe Larsen, Kærehave 28, tlf.  57525247/ 21644147, uflars@gmail.com

Sekretær og
Anne-Marie Nybo Mehlsen, Vigerstedvej 2, tlf. 57525235, amnm@km.dk

Medlem
Irene Petersen, Bredagervej 1, tlf. 57525238

Medlem
Inger Vendler, Degnebakken 19, tlf. 61406861, ivendler@gmail.com

Medlem
Lena Uldall Otto, Degnebakken 24, tlf. 57525617, lena.uldall@gmail.com

 

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder:

Seneste dagsorden:


Dagsorden til ordinært MR møde den 28. maj 2020 kl. 18.30

Mødet afholdes i Vigersted Kirke

Fremsendes som PDF og Word

 

Vi starter med en sang. Forslag?

 

1) Godkendelse af seneste referat og dagsorden

Referat af møde den 28. April blev godkendt efter mødet.

Dagsorden godkendes

 

2) Post og meddelelser siden sidst ved formanden

Menighedsrådsvalg 2020. Der skal afholdes orienteringsmøde inden den 21. August. Orientering ved Lena og Uffe.

Om de nye retningslinier fra Kirkeministeriet. Anne-Marie.

Den kommende konfirmandsæson – minikonfirmand og afslutning af nuværende konfirmander. Anne-Marie.

 

3) Økonomi ved kasserer

Budget for 2021. Har I læst alle 17 sider? Vi har ønsker ud over dette.

Forslag: 

Ekstra penge til koncerter: 50.000 kr. Mia har et forslag til tekst.

Penge til rejse for ungdomskoret: 30.000. Mia har et forslag til tekst.

Penge til etablering af fast mulighed for streaming af gudstjenester. Løsninger koster fra 38.375 kr (simpel = 1 kamera) til 94.625 (3 kameraer).

Penge til dronebaseret registrering af kirkegård. Søren har tilbud.

Andre forslag?

Betaling for flytning af A-M’ s ejendele til Lolland – i stedet for at betale for opmagasinering. Regning er på 10411,25. Har PU meldt om de betaler?

 

4) Personalegruppen ved kontaktperson

 

5) Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholder

 

6) Kirken, Kirkegård og Præstegård

Nyt fra Kirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg

PU har accepteret at betale for Cowi Consult etape 1 = 40.000.

Svar fra PU vedrørende nødvendigheden af bopælspligt. Søren.

Anne.Marie har valgt at Arne passer have og denne ordning har hun sat i gang.

Fældning af træer på kirkegård: Svar fra Stiftets kirkegårdskonsulent og efterfølgende fra PU: Flergrenet Thuja: JA, Eg: NEJ.

Vi har endnu ikke hørt fra Kværkeby an. Evt. salg af landbrugsjord.

Hvad skal vi gøre med MR´s arkiver som står i flyttekasser i konfirmandsstuen?

Der står også køkkeninventar og andet - i alt ca. 30 flyttekasser.

 

7) Tanker

Klyngesamarbejde?

 

8) Kommende mødedatoer

 

4. august kl. 18.30

1. oktober kl. 18.30

+ evt. ad hoc i forhold til Corona/Menighedsrådsvalg.

 

9) Eventuelt

 

Seneste referat:


Referat af ordinært MR møde den 30. April 2020 kl. 18.30

Mødet afholdt hos Asger Bak, Bastebjergvej 3, Borup

Anne-Marie deltog ikke grundet ferie.

Inger melder afbud pga. Sygdom.

Mia (medarbejderrepræsentant) og Janne (suppleant)var med til mødet.

Vi starter med en sang som Irene har valgt. Løft dit hode, du raske gut (Bjørnson). (Forbindelse til frihedskampen…..)

1) Godkendelse af seneste referat og dagsorden

Seneste ordinære møde var den 20. Februar 2020. Ref. Og dagsorden godkendt!

2) Post og meddelelser siden sidst ved formanden

Menighedsrådsvalg 2020. Der skal afholdes orienteringsmøde den 9. Juni. Vores oprindelige plan om orienteringsmøde med fællessang og koncert er aflyst. Orientering ved Lena og Uffe.

Tidsfrist den 1. Maj synes uovervejet. Intet kan planlægges på nuværende tidspunkt. Så snart der er en udmelding fra regeringen er vi klar til at tage fat. Og vil tage udgangspunkt i den foreslåede dagsorden. Dette meddeles Henning Simoni.

Alle eksisterende medlemmer af MR forhører sig om mulige kandidater.

Den nye valgforordning/lov blev diskuteret. Den synes ret omfattende.

Der er kommet flere tilbud/henvendelser fra firmaer der etablerer såkaldte streamingtjenester dvs. mulighed for at transmittere gudstjenester bl.a. Asger orienterer videre.

3) Økonomi ved kasserer

Kvartalsrapport 1. Kvartal 2020. Uffenævnte at vi  i det første kvartal har brugt 23,78% af kvartalets indtægter. Lig med et overskud på godt 25.000 kr. Alt ser godt ud.

Budget for 2021. Har vi ønsker ud over dette? Sidste år søgte vi ekstra penge og fik noget. Tilbud om droneopmåling af kirkegården indhentes og der søges om penge hertil.

Penge til musik: i budgettet er afsat ca. 50.000 til musik – fordelt på 3 konti. (Kirkelig aktivitet, koncert og kirkekor). Der er allerede en del forslag til koncerter. Mia vil gerne snakke med MR om disse forslag. Vi vil gerne etablere muligheden for at øge mængden af koncerter i kirken og søger derfor om ekstra 50.000 kr. Mia omtaler muligheden for en korrejse for ungdomskoret som i alt er 7 piger. Der er forbindelser til Færøerne – som måske kunne udvikle sig til en form for udveksling. Der kunne søges om midler fra fonde. Vi søger om et beløb på 30.000 kr. Endelig liste etableres på næste møde den 28. Maj.  

Fremtidig økonomi – langtidsplan. Prioriteret liste. Udskudt.

Årsregnskab for 2019 blev godkendt på sidste møde.

4) Personalegruppen ved kontaktperson. Udskudt.

5) Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholder

Arrangementerne den 14. Maj og 5. Juni er aflyst/udskudt til næste år.

Udflugter? Alle udflugter er indtil videre udskudt.

6) Kirken, Kirkegård og Præstegård

Nyt fra Kirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg

Hvad er der sket siden fællesmøde med Kværkeby den 25. Februar vedr. skimmelsagen?

Cowi Consult er blevet kontaktet. De har efterfølgende sendt et tilbud i henhold til Sørens oplæg vedr. Vigersted Præstegård. Tilbud er delt i 3 etaper.

Vi skal træffe beslutning i forhold til det oplæg/tilbud Søren har fremsendt fra Cowi Consult.

Søren gennemgik de 2 oprindelige forslag fra henholdsvis Kværkeby og Vigersted. 

Søren mener tilbuddet fra Cowi er i orden og anbefaler det. Søren mener ikke der er grund til at henvende sig til andre firmaer.

Lena bemærker at Anne-Marie gentagne gange har sagt at hun IKKE vil bo i præstegården. Hvorfor så arbejde videre med den løsning? Mia er enig. Søren refererer til Soderup hvor præsten er glad for at bolig og ”offentligt” hænger sammen. Søren: den beslutning må ligge hos PU. Vi har via vores oplæg taget beslutning og bliver ved med at støtte det.

Asger spørger hvem der skal være arkitekt på projektet?  Dette er ikke besluttet. Søren mener at Cowi kan dette også. Der kan tilknyttes externe konsulenter. Asger bemærker at han har anbefalet tæt kontakt til Michael Madsen, præstegårdskonsulent. Denne er ikke etableret.

Mia spørger om bopælspligten: er den nødvendig? Vi snakkede noget frem og tilbage.

Søren foreslår kontakt til PU om hvorvidt der skal være tjenestebolig. Søren spørger PU om dette. MR anbefaler at Cowi bestilles.

Seneste nyt vedr. Bredagervej 60. Fibia er afbestilt. Anne-Marie har bestilt TDC . Der er malet og gulv er ordnet. Indflytningssyn? Bl.a. til bestemmelse af husleje. Janne spørger om de K3´ere der er skal laves? Både af hensyn til Anne-Marie men også af hensyn til gensalg. Janne foreslår at tage sagen op igen. Søren kører videre med sagen efter Corona.

Vi spørger Anne-Marie hvad hun gerne vil mht. Havepasning. Alle muligheder er åbne.

Opdatering på føljeton vedr. nye bænke til kirkegården. Lena orienterede om at bænkene er ankommet, samlet, olieret og sat frem. Skal have fliser som grundlag. Flere blomsterbede bliver etableret. Her kommer billedet.

Beslutning vedr. regning fra AB Global an. Konsulentarbejde: regning fra undertegnede vedr. arbejde udført i januar/februar i år. Asger Bak forlod mødet og MR besluttede enstemmigt at regningen fra AB Global skal betales og at der søges om penge fra 5% puljen jf. Aftale.

Klimatiltag: orientering. Intet nyt.

Fældning af træer på kirkegård? Intet nyt fra stiftets konsulent.

Vi har endnu ikke hørt fra Kværkeby an. evt. salg af landbrugsjord.

7) Tanker

Klyngesamarbejde. Intet nyt p.t.

8) Kommende mødedatoer

28. maj kl. 18.30

4. august kl. 18.30

1. oktober kl. 18.30

+ evt. ad hoc møder i forhold til Corona.

9) Eventuelt

Mia medbragte den nye CD. Kongen der ikke kunne sove! Alle fik et eksemplar.

Irene havde boller og marmelade med. UHM!

Mødet sluttede kl. 22.00!

Ref. Asger 

 

  • Se tidligere dagsordener og referater på www.Sogn.dk under Vigersted sogn.