Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vigersted

Vigersted Menighedsråd

Formand :

Bjarne Kristensen  tlf. 23490894  mail: angan@live.dk (Præstegårdsudvalg)

Næstformand:

Søren Hansen tlf. 45802396 mail: soeren@nebsmollevej.dk  (Præstegårdsudvalg og kirke- og kirkegårdsudvalg)

Kasserer: 

Uffe Larsen tlf.  57525247/ 21644147 mail:  uflars@gmail.com

Sekretær:

Janne Kristensen  tlf. 26155929 mail: jannesimonsen@me.com  (Kirke- og kirkegårdsudvalg)

Kontaktperson:

Karina Dall tlf. 26842016 mail: ka80dall@gmail.com

Medlem: 

Jørgen Gress Nielsen tlf. 21622628 mail: joergenogbirthe@os.dk  (Kirke- og kirkegårdsudvalg)

Suppleant: 

Martin Romme Henriksen tlf. 61678922 mail: martin@hoejbo.dk

Suppleant: 

Irene Petersen tlf. 57525238 mail: irene520331@gmail.com

Suppleant og kirkeværge: 

Peter Gylling Jørgensen tlf. 42442890 mail: peter.gylling.joergensen@gmail.com

 

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder:

Seneste dagsorden:

 

Dagsorden til ordinært MR møde Tirsdag den 4. August kl. 18.30 i Vigersted Kirke

Vi starter med en sang. Hvem kommer med forslag?

1) Godkendelse af seneste referat og dagsorden.

Referat fra ekstraordinært MR møde den 4. Juni.

2) Post og meddelelser siden sidst ved formanden

Sunekær har meddelt at han holder op som bygningskyndig. Erkendtlighed? Forslag til ny? Se under pkt. 8)

Opdatering vedr. Vigersted forsamlingshus Asger

Opdatering vedr. Konfirmander/indskrivning.

Vedrørende hjemmeside: Churchdesk ved Gitte

Valg af leverandør af naturgas. Asger Bak

3) Økonomi ved kasserer

Kvartalsrapport 2. Kvartal 2020

4) Personalegruppen ved kontaktperson

5) Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholder

Orienteringsmøde den 18. August kl. 19. Ved valgudvalget.

Valgforsamling den 15. September. Hvem stiller op?

6) Kirken, kirkegård og præstegård

Status vedr. Præstegården. Der er gået 5 måneder siden seneste fællesmøde hvor Martin og Søren blev udpeget til det videre arbejde.

Gardiner i sydsiden af kirken.

Fældning af thuja?

Oprydning af flyttekasser: Status?

Lapidariet

Indflytningssyn Breddagervej 60. Den 10. September kl. 9. Deltagere? Bygningskyndig?

Gravminderegistrering 10. September kl. 10.30. Deltagere?

7) Tanker

8) Kommende mødedatoer

Næste ordinære MR møde den 6. Oktober kl. 18.30

Langtidsplanlægningsmøde i Benløse den 27. Aug. Kl. 18. Uffe og Asger deltager.

Fællesmøde med Kværkeby vedr. Landbrugsjord og præstegårdsprojekt: Torsdag den 13. August kl. 17.

Orienteringsmøde den 18. August kl. 19.

Valgforsamling den 15. september

Stiftsdag søndag den 13. September i Roskilde.

9) Eventuelt

Opdatering af forretningsorden?

Seneste referat:

Vigersted Menighedståd

Referat af ordinært MR møde Tirsdag den 4. August kl. 18.30 i Vigersted Kirke

Janne havde meldt afbud. Ellers var alle mødt frem.

Vi valgte ikke at starte med en sang grundet Corona.

1) Godkendelse af seneste referat og dagsorden.

Referat fra ekstraordinært MR møde den 4. Juni. Godkendt.

Dagsorden  godkendtes

2) Post og meddelelser siden sidst ved formanden

Sunekær har meddelt at han holder op som bygningskyndig. Lena sørger for en erkendtlighed.  Forslag til ny bygningskyndig tager Søren sig af. Skulle gerne være på plads inden indflytningssyn den 10. September. Se senere.  

Opdatering vedr. Vigersted forsamlingshus.  Generalforsamling bliver den 21. Fonde bliver ansøgt. Bestyrelsesmøde den 10. August. Ikke mange støttemedlemmer. Uffe orienterede. Optimisme omkring fortsat sædvanlig drift. Vi skal have konfirmander der fra medio september.

Opdatering vedr. Konfirmander/indskrivning. 27 fra Vigersted 20 fra Kværkeby. Vigerstedholdet kan deles i to. Kværkeby bliver i kirken. Til i alt ca. 10 konfirmationer i september i de 2 første weekends skal bruges hjælpere (stewards) til at vise folk på plads osv. Irene, Uffe, Lena og Asger melder sig. Og Søren. 5. 6. og 12. 13. September. AM sender plan.

Vedrørende hjemmeside: Churchdesk ved Gitte. Churchdesk har tilbudt opdatering og udvidelse af hjemmesiden for ca. 6000 kr. excl. moms. Hvis Gitte kan se forbedringerne er det helt op til Gitte. Vi betaler halvdelen af beløbet og håber på at Kværkeby betaler den anden halvdel.

Valg af leverandør af naturgas. Alt kan accepteres.  Asger bestiller det billigste

3) Økonomi ved kasserer

Kvartalsrapport 2. Kvartal 2020 blev gennemgået af Uffe. Driftsoverskud på knap 90.000.

Er der et særskilt regnskab for skimmelsagen? Blev der spurgt. Søren mente det ikke men vidste det ikke.

4) Personalegruppen ved kontaktperson.

Tiendeladen er OK for personalet. Vi skal være opmærksomme på personalegruppen løbende i denne krisetid.

5) Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholder

Orienteringsmøde den 18. August kl. 19. Ved valgudvalget. ValgBESTYRELSE! Uffe, Søren og Lena. Annonceret i Dagbladet. Har det været i Lokalbladet? Det ved vi ikke. Er på hjemmesiden. Søren mener det skal i Lokalbladet. Lena snakker med Lokalbladet. Det skal i.

Gitte skal have materiale til website + fB. AM checker mail fra Mia med program. Senest den 5. August. Menighedsmøde er en del af aftenen. Asger laver oplæg som sidste år hvor der vil blive plads til for menighedsrådets medlemmer at supplere.

Valgforsamling den 15. September. AM opfordrer valgbestyrelsen til at kontakte Menighedsrådsforeningen. Hvem stiller op? Inger stiller ikke op.

6) Kirken, kirkegård og præstegård

Status vedr. Præstegården. Der er gået 5 måneder siden seneste fællesmøde hvor Martin og Søren blev udpeget til det videre arbejde. Søren har sendt rapport – se indkaldelse til fællesmødet den 13. August. Der er foretaget undersøgelser som har forårsaget huller i gården. Søren passer præstegården. Det er OK. Ekstra omkostning vedr. 2 ekstra undersøgelser på kr. 10.000,00 – 12.000 ex. Moms pr. undersøgelse. Altså i alt ca. Godt 20.000. Asger mener der skal være mere gennemskuelighed vedr. Økonomien. Det drejer sig både om et projektregnskab og f.eks. også om et aftalt råderum for styringsgruppen. Mycometertest gennemført. Styringsgruppen regner med at høre fra Cowi om ikke så længe.

Gardiner i sydsiden af kirken. 11. Aug 10.30 måles op.

Fældning af thuja. Vi har lov. Arne bestemmer. Nyt spørgsmål: En gravstedsbruger foreslår at vi  overvejer at fjerne thujahække som vokser ind over gravsteder. Skal ind over PU. Kirkegårdsudvalget ser på dette og sørger for tilbagemelding til  gravstedsbrugeren.

Oprydning af flyttekasser: Status: AM og Lena tømte præstgården for kasser og de er flyttet til Kværkeby. Og der er smidt to læs ud. Kasser i Kværkeby er pakket ud og klar til aflevering. Alt er klart.

Lapidariet: AM beklager at hendes skriv er faldet Søren for brystet. Det var udelukkende for at hjælpe. Anne-Marie undskyldte overfor Søren. Søren: jeg blev muggen og jeg modtager din undskyldning. Søren ved at der ikke er nogen registrering. Anne-Marie har ikke svaret med svar på hvad hun mener. AM, Søren, Lena og Irene kigger sammen på stenene i lapidariet og kirkegården gennemgås.

Indflytningssyn den 10. Sep. Kl. 9. Sunekær siger at  man selv skal finde en ny bygningskyndig. Anne-Marie foreslår Jesper fra Rølund. Søren aftaler. Deltager herfra er Søren.

Gravminderegistrering med provsten den 10. September 10.30. Kirkegårdsudvalg deltager.

7) Tanker

Ingen

8) Kommende mødedatoer

Næste ordinære MR møde den 8. Oktober kl. 18.30. BEMÆRK: NY DATO!

Langtidsplanlægningsmøde i Benløse den 27. Aug. Kl. 18. Uffe og Asger deltager.

Fællesmøde med Kværkeby vedr. Landbrugsjord og præstegård: Torsdag den 13. August. Der var enighed om at aflyse fællesmødet. Det gør Asger. Er gjort den 5. August. Vi afventer rapporten og tager den derfra. Asger har bedt Martin om en melding fra Kværkeby MR vedr. landbrugsjorden efter deres møde den 11. August.

Valgforsamling den 15. September kl. 19 her i kirken. AM vil gerne give Arne fri pga. Konfirmationer. Det er OK fra MRs side.

Stiftsdag den 13. September. Irene og Lena er meldt til. Se tidligere referat. Asger checker hvem der er tilmeldt.. 

Høstgudstjeneste: 20. September 10.30. Der skal pyntes. Det ser Lena på!

9) Eventuelt

Lena fremlagde ”Oplæg til forretningsorden” fra 2013 godkendt af daværende formand Inger. Lena: skal man have en forretningsorden? AM: ja, man skal have en forretningsorden.

Asger undersøger om Menighedsrådsforeningen  har udarbejdet et nyere eksemplar. Ellers må vi med udgangspunkt i oplægget fra 2013 få etableret en forretningsorden.

Anne-Marie replik: Tusind Tak for den fine kurv i forbindelse med min indflytning på Bredagervej 60. Tak for at jeg har tag over hovedet. Det er et dejligt hus!

Mødet sluttede kl. 20.50.

Tak for god ro og orden.

Asger 

 

 

  • Se tidligere dagsordener og referater på www.Sogn.dk under Vigersted sogn.